اثر چسبندگی ماده هسته ای روی احتمال شکافت و کثرت نوترونهای خروجی قبل از فرایند شکافت
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (360.25 K)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0