کلیدواژه ها = 0
تعداد مقالات: 2,259

1 بررسی تغییر نگهدارنده آهنی همسوساز نوترونی کانال D راکتور تحقیقاتی تهران به آلومینیوم یا استیل با روش شبیه سازی
غلامزاده زهره باورنگین الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (598.31 K)

2 بررسی تاثیر پرتودهی گاما بر تغییر رنگ سنگ بریل و تست ثبات رنگ سنگ پس از پرتودهی
زهره*- کاردان؛ محمد رضا-حسنی رخ؛ غلامزاده زهره کاردان محمد رضاحسنی رخ اشکان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (824.57 K)

3 مطالعه سیستم کنترلی تکورودی-تکخروجی مستقل برای کنترل موقعیت افقی و جریان پلاسمایی در توکامک 1IR-T با استفاده از کنترلگرهای PID و مقاوم
مرتضی - نقیدخت؛ جانفزا مرتضی نقیدخت احمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (819.96 K)

4 بررسی پارامترهای ترموهیدرولیکی محفظه ایمنی راکتور در حادثه LOCA در حالت چند حجمی
محمدصادقیآزاد محمدباقر چوبداررحیم فرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (653.26 K)

5 اثرات پرتوتابی گاما بر جمعیت باکتریهای مفید آغوز گاو
پروین شورنگ مریم کاظمی مهدی بهگر فرحناز معتمدی سده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (587.88 K)

6 محاسبه انرژی بستگی و طول پراکندگی کائون-پروتون با استفاده از معادلات همگن و ناهمگن لیپمن-شوئینگر
تهامی پورزرندی؛ تهامی پورزرندی فرزانه حسنوند مریم؛ تهامی پورزرندی فرزانه حسنوند مریم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (730.75 K)

7 بهینهسازی هندسهی اتاقک یونش برای آشکارسازی و سنجش تابش آلفا و بتای ناشی از چشمههای
حسین )1( – نوری اصل؛ مهسا* )1( – حمدیپور؛ افضل حسین نوری اصل مهسا حمدیپور محمد؛ افضل حسین نوری اصل مهسا حمدیپور محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1 MB)

8 محاسبه تغییرات تنش عملکردی در آلیاژ Zr+1%Nb در تابش نوترون
الهه)1(- حسنزاده؛ مصطفی)2( – امیرخانی؛ محمدامین* )2( – بیگدلی؛ ترابی الهه حسنزاده مصطفی امیرخانی محمدامین بیگدلی محسن؛ ترابی الهه حسنزاده مصطفی امیرخانی محمدامین بیگدلی محسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

9 شبیهسازی آسیب اولیه DNA توسط ذرات آلفا در مقایسه با پروتونها و الکترونها
حسین معینی1 و مجتبی مکاری2*؛ حسین معینی و مجتبی مکاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (977.31 K)

10 ارزیابی تغییرات طیفی پرتوهای ایکس کمانرژی در سطح اپلیکاتورهای کروی مورد استفاده در پرتودرمانی حین عمل تومورهای پستان
رضا- باغانی؛ حمیدرضا* -آزادگان؛ بهنام- مولوی؛ شمسآبادی رضا باغانی حمیدرضا آزادگان بهنام مولوی علیاصغر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (588.21 K)

11 ارزیابی موقعیت موثر چشمه الکترون اپلیکاتور Beam shaper با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو
حمیدرضا )1(؛ *- حیدرلو؛ نعمتالله )2(- آقامیری؛ سید محمودرضا )2(؛ باغانی حمیدرضا حیدرلو نعمتالله آقامیری سید محمودرضا؛ باغانی حمیدرضا حیدرلو نعمتالله آقامیری سید محمودرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (494.73 K)

12 بررسی ناپایداری ریلی ـ تیلور ناشی از کندگی و بهر? انرژی هدف های سوخت همجوشی محصورشدگی لختی
مالک پور؛ آرش* )1(- قاسمی زاد؛ مالک پور آرش قاسمی زاد عباس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (929.5 K)

13 طراحی و شبیهسازی مونتکارلویی به منظورساخت اولین سامانه بومی پرتودهی درجای فعال و غیرفعال برای مواد غذایی
کبیر مصطفی اطاعتی غلامرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (654.81 K)

14 تعیین رطوبت خاک با استفاده از پراکندگی نوترون
محمدی عقیل کاملان نجار فهیمه قلعه نیماو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (644.09 K)

15 بررسی وقوع حادثه ذوب 10 درصدی قلب راکتور تحقیقاتی پیشنهادی فارس و محاسبه دز معادل موثر کل ناشی از این حادثه با استفاده از کد HYSPLIT
یاسر حمیدی اطهر فرشاد فقیهی احمد پیروزمند نیلوفر منوچهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (895.29 K)

16 طراحی و شبیه سازی سه بعدی سیستم پیشران پلاسمای هلیکنی
پیمان*ـ حبیبی؛ مرتضی ـ فولادگر؛ کارکن پیمانـ حبیبی مرتضی ـ فولادگر محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

17 نقاط کوانتومی کادمیم تلورید/ کادمیم سولفید نشاندارشده رادیونوکلید گالیوم-68 : نانوبلورهای فلورسنت امیدبخش برای تشخیص تومورهای سرطانی
سید یوسف * )1(- زارع؛ حکیمه )2(- کریمی؛ شکوفه )2(- فیضی شهزاد )1(؛ فضائلی سید یوسف زارع حکیمه کریمی شکوفه فیضی شهزاد؛ فضائلی سید یوسف زارع حکیمه کریمی شکوفه فیضی شهزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (758.53 K)

18 داروی نشاندار راداکلرین-گالیوم-68: یک عامل ترانوستیک جدید برای ادغام فتودینامیک تراپی و تصویربرداری هسته ای
فضائلی سید یوسف یاری فاطمه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (769.77 K)

19 بررسی نقش سامانه خنککنندگی اضطراری قلب درجلوگیری از آسیب دیدن سوخت در راکتورهای تحقیقاتی سوخت صفحهای
احسان* )1(- خاکشورنیا؛ بوستانی احسان خاکشورنیا صمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (847.16 K)

20 شبیهسازی دستگاه ماموگرافی با گسیل پوزیترون) PEM( به منظور بررسی پارامتر حساسیت سیستم با در نظر گرفتن عمق نفوذ پرتوها در کریستال
رشیدی مهدی رشتهبر نیلوفر محمدی محمدصادق حسینی سیدابوالفضل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (886.85 K)

21 معرفی یک نانو ترکیب نشاندار جدید برای تصویر برداری PET: نقاط کوانتومی کادمیوم تلوراید تثبیت شده بر روی نانو سیلیکای 41-MCM
راسخ القول آریام و فضائلی سید یوسف مرادی دهقی شهرام اشتری پرویز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (757.14 K)

22 ارزیابی صحت عملکرد نرمافزار اختصاصی Primo در راهاندازی و تعیین خصوصیات دوزیمتریک شتابدهندههای پرتودرمانی
باغانی حمیدرضا مهدویپویا مهدی صداقتیزاده محمود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (573.46 K)

23 بررسی ترازهای انرژی در ایزوتوپ های O ، 24Mg16 و Ne20
اصلان زاده سحر شجاعی محمد رضاعلی اصغر مولوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)

24 مطالعات نوترونی و ایمنی حجم کانال خشک در قلب راکتور تهران
محمد امین امیرخانی دهکردی عارف رحیمیان میر محمد رضا سید حبشی روح الله عادلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (637.12 K)

25 محاسبه دز گامای مستقیم ناشی از پرتوزایی قلب برهنه یک راکتور تحقیقاتی توان متوسط
بوستانی احسان حسن زاده مصطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)