طراحی BSA، بهینه سازی طیف نوترونی و محاسبه ی دزیمتری، جهت استفاده در BNCT به منظور درمان تومور کبدی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0