طراحی BSA، بهینه سازی طیف نوترونی و محاسبه ی دزیمتری، جهت استفاده در BNCT به منظور درمان تومور کبدی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (310.62 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0