الف - عضویت افراد حقیقی:

متقاضیان عضویت حقیقی در انجمن می توانند با تکمیل فرم الکترونیکی عضویت و پس از تصویب هیات مدیره به عضویت انجمن درآیند.

-عضویت پیوسته:

موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در رشته فیزیک و مهندسی رشته های وابسته باشند، می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.

-عضویت وابسته:

کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و مدت 5 سال به نحوی در یکی از رشته های مرتبط شاغل باششند.

-عضویت دانشجویی:

کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد که در رشته های علوم و مهندسی هسته ای به تحصیل اشتغال دارند.