پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای

شرکت پارس ایزوتوپ

شرکت پارس ایزوتوپ

انستیتو فیزیک کاربردی

انستیتو فیزیک کاربردی

شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران

شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران