حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای
شرکت پارس ایزوتوپ
انستیتو فیزیک کاربردی
شرکت فناوری‌های پیشرفته ایران