1399-10-26
1399-11-15
شروع ثبت نام شرکت در کنفرانس 1399-11-15
آخرین فرصت ارسال مقالات اصلاح شده 1399-11-15
اعلام پذیرش نهایی مقالات 1399-11-20
آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس 1399-12-05
1399-12-11
1399-12-14