اطلاعات دوره
عنوان دوره مقالات شفاهی بیست و سومین دوره (1395)
نوبت برگزاری بیست و سوم
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1395
معرفی