اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و پنجم (1397)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1397
معرفی
تعداد مقالات: 140

101 تعیین پارامترهای باریکهی الکترون اولیهی دستگاه واریان C/D2100 با باریکهی MV 18 با استفاده از کد MCNPX
رازقندی سمیرا کریمی شهری کیهاندخت فیروزآبادی محمدمهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (743.46 K)

102 طراحی ظرف کندکننده نوترونهای تاخیری در سیستم اندازه گیری عیار سنگ معدن اورانیوم با استفاده از راکتور MNSR
چامه سرا فهیمه شیرانی احمد خورسندی جمشید مختاری جواد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (992.61 K)

103 رویکرد جدید در اصل دفاع عمقی و تأثیر آن بر ایمنی نیروگاههای هستهای، پس از حادثه فوکوشیما
نقوی دیزجی داود رمضانی ایمان غفرانی محمدباقر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

104 بررسی تاثیر چگالی، رطوبت و ضخامت نمونه بر طیف آشکارساز در سیستمهای تحلیلگر گامای آنی سیمان
هادی شهابی نژاد ناصر وثوقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (541.3 K)

105 بررسی تأثیرچند روش بازسازی تصویر بر توان تفکیک فضایی یک سیستم تصویربرداری PET بالینی با استفاده از شبیه ساز GATE
صدرممتاز علیرضا محمدی قلعه بین مازیار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (591.84 K)

106 اندازهگیری شار نوترون راکتورمینیاتوری چشمه نوترون اصفهان با استفاده از آشکارساز ردپای هستهای میکا
زهرا راعیدهقی خورسندی جمشید جهانفرنیا غلامرضا رعنا سلیمی مختاری جواد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.31 MB)

107 مطالعه ویژگیهای حالت پایه هستههای سنگین زوج-زوج با استفاده ازروش اسکریم-هارتری- فوک-بوگولیوبوف
ایزدپناه عبدالمجیدزنگانه وحیدمرادی فاطمهرجبلو طاهره
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

108 مطالعه کنترل موقعیت افقی پلاسما در توکامک 1IR-T با استفاده از یک کنترلگر مقاوم پیشنهادی
نقیدخت احمد قرآننویس محمود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (733.05 K)

109 مطالعه و امکانسنجی ساخت حلقه دیامغناطیسی برای اندازهگیری بتای قطبی در توکامک
اسدی آقبلاغی مرضیه دارستانی فراهانی نیکو عباسی دوانی فریدون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)

110 بررسی تجربی پاسخ دز پودر نانو صفحه گرافن پرتودهی شده با اشعه گاما در محدوده دزهای بالا با استفاده از طیف سنجی رامان
نساء) ( - حسینی؛ سید محمد امین)2( - ملکی؛ شهریار *) (؛ ابراهیمی نساء حسینی سید محمد امین ملکی شهریار؛ ابراهیمی نساء حسینی سید محمد امین ملکی شهریار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.24 MB)

111 شبیهسازی توزیع شعاعی دوز متوسط در هر فعالیت انباشته چشمهی P32 برای تومور کبدی و بافت سالم اطراف آن با استفاده از کد MCNPX2.6
زادنوروزی محدثه صدر ممتاز علیرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

112 بررسی ویژگیهای آماری Cd108 با در نظر گرفتن تکانه زاویهای
نجیمی گشتاسب رسول کارگر زهره
مشاهده مقاله | اصل مقاله (637.95 K)

113 محاسبه و بررسی روند تغییرات نیمهعمرهای ایزوبارهای آلفازای 211 , 210 , A=209 با استفاده از دو مدل QCA و PCM و مقایسه آنها با یکدیگر و با دادههای تجربی اخیر
کاملان نجار فهیمه رحیمی محمد فرهاد شایان شکیب نفیسه محمدی سعید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.29 MB)

114 طراحی و ساخت پروب لانگمویر سه تایی برای اندازه گیری پارامترهای پلاسمای توکامک تابان
رستمی فرد داریوش میرزایی حمیدرضا امراللهی رضا محسنی ملیکا کاظمی مسلم ایرجی داود اسدنژاد رضا قاسمی مریم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (830.96 K)

115 آنالیز عدم قطعیت بر روی پارامترهای CCF شیرهای کنترلی مدار دوم رآکتور 1000-VVER در حادثهی LOCA و اثر آن بر CDF
قناعتیان جبذری پوریا زرهپوش قصراحمدی محمدرضا پیروزمند احمد حداد کمال
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.42 MB)

116 بررسی و آنالیز احتمالاتی اثر بکارگیری تجهیزات استرس تست در نیروگاه اتمی بوشهر در مواجهه با حادثه LUHS بوسیله کد SAPHIRE
تبادار زهرا انصاری فر غلامرضا پیروزمند احمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1021.14 K)

117 استفاده از روش گسستهسازی مستقیم برای حل معادلات همبستگی یک بعدی غیروابسته به زمان
ترابی میرزایی احسان وثوقی ناصر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)

118 استفاده از روش گسستهسازی مستقیم برای حل معادلهی ترابرد یک بعدی پایا به همراه بررسی حساسیت پاسخ نهایی به درجهی روش SN و شبکهبندی
ترابی میرزایی احسان وثوقی ناصر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1013.7 K)

119 ساخت و ارزیابی حفاظت پرتویی محافظهای کامپوزیتی بر پایه سیلیکون
صادقی زالی وحیداحدزاده ایرججهانبخش اختای
مشاهده مقاله

120 ارزیابی محاسبات دزیمتری رادیو داروی ساماریوم-153 جهت مقاصد پزشکی هسته ای
گودرزی عاطفه حیدری سنگستانی سروشمقدسی علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

121 ارزیابی دز جذبی دزیمتر ژل پلیمری ماگاس جهت مقاصد رادیوتراپی
مقدسی علی افرا امید محمدحسن محمود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1003.08 K)

122 شبیه سازی و ارزیابی سه طیف سنج نوترون جهت اندازه گیری طیف فوتونوترون های تولیدی در شتاب دهنده خطی
عارفه دهقانی میترا اطهری الهام سعیدزاده داریوش سرداری بهادر بهادرزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)

123 محاسبهی انرژی بهینه و بهرهی درمان در پروتونتراپی تومور مغز با استفاده از فانتوم اشنایدر در کد MCNPX رضایی،
سمانه کلانتری سید ظفرالله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (517.49 K)

124 امکانسنجی شبیهسازی به روش ذره در جعبه برای یافتن توان پراکندهشدهی تامسون برای محاسبهی چگالی در رآکتور گرما هستهای بینالمللی
مرادیضامنجانی فرزانه علیعسگریان محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1 MB)

125 شبیه سازی یک سیستم توموگرافی گامای گسیلی برای تشخیص یکپارچگی مجتمع های سوخت راکتورهای هستهای
پایانی امیر و متولی سید محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.36 MB)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه