اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و پنجم (1397)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1397
معرفی
تعداد مقالات: 140

76 پدیدهی چند شکلی در ایزوتوپهای پولونیوم با A=190تا A=200
شوهانی سارا کاردان اعظم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (839.17 K)

77 شبیهسازی حادثه از دست رفتن خنککننده در استخر سوخت مصرفی نیروگاه هسته ای بوشهر با استفاده از کد 3RELAP5/MOD
موسویان سید خلیل گل نرگس سارا شیرانی امیرسعید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.44 MB)

78 تحول شکل هسته درایزوتوپهای Rb با افزایش نوترون
اکبری میثم کاردان اعظم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (992.38 K)

79 شبیهسازی سهبعدی فضای بالای پمپ مولکولار یک ماشین سانتریفیوژ با حلگر مولکولی dsmcFoam و محاسبه توان اصطکاکی
یوسفینسب صادق صفدری سیدجابر کریمی ثابت جواد خواجه نوری مسعود داودی مهردادقربانپور علی اصغرامینی الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (824.3 K)

80 محاسبه مقادیر نیرو و توان اصطکاکی روتور یک ماشین سانتریفیوژ در فضای بین روتور و بدنه از دیدگاه مولکولی
یوسفینسب صادق صفدری سیدجابر کریمی ثابت جواد خواجه نوری مسعود داودی مهردادقربانپور علی اصغررفیعی وحیدامینی الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

81 ارزیابی پویش آزاد میانگین به روش فرمی و مونت کارلو در یک بلوس
ضیائی نیا حسن بهار محمود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (746.32 K)

82 مدلسازی پمپ مولکولی یک سانتریفیوژ گازی با شیار ذوزنقه ای با روش تحلیلی
خواجه نوری مسعود ویوسفی نسب صادق شادمان محمدمهدیصفدری سیدجابر امینی الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (952.62 K)

83 بررسی پارامترهای ارتفاع سد شکافت و تغییرشکل هسته Cm246 به وسیله کد CNS
زنگنه هادی کاردان اعظم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (952.13 K)

84 طیف سنجی رامان صمغ گوار جهت دزیمتری پرتوهای گاما در سطح پرتوفرآوری
ملکی شهریار ویسکرمی امیر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (930.52 K)

85 محاسبه گشتاور دوقطبی مغناطیسی هسته با استفاده از خواص مغناطیسی ساختار کوارکی نوکلئونهای آن
پیراحمدیان محمد هادی قهرمانی نادر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (705.33 K)

86 اهمیت اثرات اشباع مادهی هستهای در آنالیز سطح مقطعهای همجوشی واکنشهای ایزوتوپی سنگین: بررسی سیستمهای A1S+A2Pb
قرائی رضا حسن زاده حانیه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (804.16 K)

87 ساخت دستگاه مولد پلاسمای DBD استوانه ای برای حذف آلاینده 2SO
ابوالفضل مازندرانی شیوا شهشناس شروین گودرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

88 شبیه سازی و بهینه سازی حفاظ حسگر مغناطیسی در باند مداری 500-550 کیلومتری از سطح زمین با استفاده از نرم افزارهای OMERE و FASTRAD
امیدرضا)1( – رئیسی؛ بهروز )1(؛ افخمی کرایی محمد مهدی دانشور حمیده دانشمندی امیدرضا رئیسی بهروز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (698.12 K)

89 طراحی نوترونیک مجتمع سوختی و قلب راکتور آب سنگین در توانهای کاری و ساختار های هندسی مختلف )شش ضلعی و مربعی(
یاشار رحمانی صابرخواجیان زهرا پاکزاد اصل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.27 MB)

90 امکانسنجی تولید رادیوایزوتوپ Pr139 از طریق واکنش Ce(p,2n)139Pr140
یکتائی مرضیه کاکاوند طیب میرزایی محمد اسلامی محمد رحیمی محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (742.09 K)

91 شبیه سازی و محاسبات نوترونی و سنتیک قلب راکتور زیر بحرانی ALMRباکد محاسباتی MCNPX
رهبری کورش مستی داریوش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.3 MB)

92 آنالیز قابلیتاطمینان سیستمهای ایمنی Passive واحدهای 2 و 3 نیروگاه هستهای بوشهر و تاثیر آنها در پیشگیری از ذوب قلب ناشی از حادثه LOCA در مطالعات PSA
محسندخت مسعود جمشیدی محمدجواد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

93 تخمین پارامترهای بهرهبرداری قلب راکتور بوشهر با استفاده از شبکه عصبی
رمضانی ایمان غفرانی محمدباقر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.33 MB)

94 بررسی پتانسیل راکتور تحقیقاتی تهران به منظور پرتودهی سنگ های قیمتی با استفاده از پرتوهای گاما پس از خاموشی راکتور
محمدرضا کاردان زهره غلامزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (992.53 K)

95 رهیافتی برای انتخاب چشمه فوتونوترون مناسب با استفاده از پرتو الکترون انرژی بالا در راکتورهای ADS
نفیسه یزدانی محمدمهدی فیروزآبادی مهدی زنگیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.5 MB)

96 شبیهسازی طیف دو طرفه بهینه شده جهت استفاده در روش درمانی BNCT
احمدی گنجه زهرا اسلامی کلانتری محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (836.33 K)

97 شبیه سازی نوترونی قلب راکتور پیشرفته ALFRED با استفاده از کد MCNPX
رهبری کورش مستی داریوش سپانلو کامران ظریفی احسان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

98 محاسبه پارامترهای نوترونی قلب راکتور زیربحرانی تریگا با چشمه فوتو- نوترونی
نفیسه یزدانی محمدمهدی فیروزآبادی مهدی زنگیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.43 MB)

99 طراحی و نگارش نرم افزار GAS جهت آنالیز طیف گامای آشکارساز HPGe
روشن محسن علیپور زهراجمیلی سعید بیات اسمعیل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.2 MB)

100 بررسی استفاده از بلوکهای بازتابنده برلیوم و اکسید برلیوم در اطراف کانالهای پرتودهی قلب راکتور تحقیقاتی تهران به منظور افزایش بهره تولید رادیوایزوتوپها
غلامزاده زهره خوش احوال فرخ امین مظفری مسعود جزءوزیری عطیه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.18 MB)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه