اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و پنجم (1397)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1397
معرفی
تعداد مقالات: 140

51 حل تحلیلی معادله نفوذ درون روتور سانتریفیوژ گازی برای سیستمهای دوجزیی
رفیعی وحید فردکاشانی محمدرضا شادمان محمدمهدی صفدری سیدجابر امینی الهام ملاح محمدحسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (803.31 K)

52 مدلسازی جریان گاز درون روتور سانتریفیوژ گازی با روش روتور بلند
شادمان محمدمهدی رفیعی وحید فردکاشانی محمدرضا صفدری سیدجابر امینی الهام ملاح محمدحسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (842.11 K)

53 بررسی رفتار آماری ترازهای +2 باندهای مختلف هستههای تغییر شکل یافته
موسوی مبارکه سید خلیل صبری هادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (947.37 K)

54 بررسی اثر پرتو گاما بر روی خواص الکتریکی لایه نازک 2TeO
توحیدی توکل تقوی مهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (791.74 K)

55 بررسی سیستماتیک اثرات تراکمناپذیری مادهی هستهای بر روی رفتار نامتعارف پارامتر پخشیدگی سطح پتانسیل در واکنشهای همجوشی سبک
قرائی رضا یزدی محمدرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (827.79 K)

56 تعریف توابع هدف به منظور بهینهسازی عملکرد جدایش ماشین سانتریفیوژ گازی
فردکاشانی محمدرضا رفیعی وحید شادمان محمدمهدی صفدری سیدجابر امینی الهام ملاح محمدحسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (631.33 K)

57 حل جریان گاز هگزافلوراید اورانیم درون روتور ماشین سانتریفیوژ با استفاده از مدل متقارن محوری و نرم افزار فلوئنت
محمد حسین* ) (- صفدری؛ سید جابر) ( – امینی؛ عسکری محمد حسین صفدری سید جابر امینی الهام؛ عسکری محمد حسین صفدری سید جابر امینی الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (702.4 K)

58 مدل سازی سه بعدی عملکرد یاتاقان کروی با شیارهای مارپیچ در دمپر پایین ماشین سانتریفیوژ
عسکری محمد حسین صفدری سید جابر امینی الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (607.54 K)

59 پیادهسازی یک روش جدید برای تفسیر نمودار ستونهای تقطیر سینیدار با استفاده از اسکن گاما در ترکیب با تکنیک تطبیق الگو
براتی دوین حسین خرسندی مجید فقهی سید امیر حسین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

60 ساخت دزیمترهای MOS با محدوده کار موثر از میلیگری تا کیلوگری
رحمتالهپور شهریار توحیدی توکل میکاییل یگانهنوید بالکانیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)

61 بهینهسازی پارامترهای نوترونیک قلب یک راکتور کوچک مدولار) SMR( نوعی به کمک الگوریتم
مجیدی لیلا میرییان سید فرشاد ایوبیان نوید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.43 MB)

62 بهینهسازی پارامترهای افسایش چگالی و دمای سینترینگ سوخت یک راکتورکوچک مدولار )SMR( نوعی به کمک الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات) PSO(
میرییان سید فرشاد ایوبیان نوید مجیدی لیلا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1012.58 K)

63 بررسی تاثیر پارامتر ارتفاع بر کالیبراسیون بازدهی آشکارسازهای ژرمانیوم با درجه خلوص بالا 1
گراوند آنیتا سلطانی مهدی قیصری روحالهو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (710.22 K)

64 شبیهسازی عددی تأثیر سرعت دیواره بر جریان گاز درون یک سانتریفیوژ گازی
غضنفری ولیاله صالحی علی اکبر کشتکار علیرضا صفدری سید جابر شادمان محمد مهدی عسکری محمدحسین امینی الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (780.03 K)

65 شبیهسازی عددی جریان گاز اطراف بفل در روتور سانتریفیوژ گازی با مدل متقارن محوری
غضنفری ولیاله صفدری سید جابر امینی الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (719.05 K)

66 بررسی سیستماتیک اثرات ضرایب انرژی سطحی برروی رفتارایزوتوپی سدهای همجوشی
قرائی رضا مولوی علی اصغر کریمی مقدم محسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1001.69 K)

67 مدلسازی و شبیه سازی یک شیار ذوزنقه ای از پمپ مولکولار ماشین سانتریفیوژ با حلگر مولکولی
dsmcFoam یوسفینسب صادق صفدری سیدجابر کریمی ثابت جواد خواجه نوری مسعود واحدی حامدامینی الهاممحمد مهدی شادمان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1008.17 K)

68 مدلسازی پمپ مولکولی یک سانتریفیوژ گازی با شیار مستطیلی به روش ساوادا
شادمان محمد مهدی یوسفی نسب صادق صفدری سیدجابر ملاح محمد حسن خواجه نوری مسعود امینی الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (979.64 K)

69 پدیده پایانپذیری در هسته دیسپرسیوم???
شایستهفر محدثه کاردان اعظم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1019.33 K)

70 محاسبه پارامترهای بهینهی مولد یون +H شتابدهنده الکترواستاتیک keV 200
بدیعی سیدمحمد جباری ایرج ریاضی مبارکی زعفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (728.97 K)

71 اثر پرتودهی گاما بر پیگمانهای برخی انواع سبزیهای برگی تازه
احمدی روشن مرضیه برنجی اردستانی سمیرا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.1 MB)

72 ارزیابی اثر تخت درمان در محاسبات دزیمتری سیستم طراحی درمان TiGRT
توکلی محبوبه جباری ایرج منادی شهرام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (870.51 K)

73 مقایسه دزیمتری چشمه های Am-Be 241و Ra-Be 226
شکاری طوسی مرضیه میری حکیم آباد سید هاشم محمدی نجمه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

74 ساخت و مشخصهیابی نانوکامپوزیت (4PbO/Pb(Al2O به منظور استفاده در حفاظسازی پرتوهای یونیزان
یزدانی دارکی سپیده اسلامی کلانتری محمد زارع حکیمه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (842.38 K)

75 حل معادله پخش نوترون به روش بسط نودال بر پایه روش تسریع CMFD
محمد حسن جلیلی بهابادی مرتضی خسروی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.38 MB)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 صفحه بعد آخرین صفحه