اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و پنجم (1397)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1397
معرفی
تعداد مقالات: 140

1 مقایسه تغییرات طیف گاما و دز سوخت های مصرف شده 2ThO و U3O8Al ضمن زمانهای مختلف خنکشوندگی به منظور امکانسنجی استفاده از سوخت توریومی در راکتور تحقیقاتی تهران
زهره غلامزاده جزءوزیری عطیه میروکیلی سید محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (891.86 K)

2 مطالعه نوترونی اهداف تلاشی غیرشکافت پذیر در سیستم های واداشته با شتابدهنده
محمد امین امیرخانی دهکردی مصطفی حسن زاده احسان بوستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (648.57 K)

3 اندازه گیری ناخالصی و محاسبه ی دز بازتابنده ی راکتور تحقیقاتی تهران برای تست خمش
امیرخانی دهکردی محمدامین ضحاکیفر فاضل یوسفی نسب صادق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (754.14 K)

4 بررسی صحت و دقت محاسبات نرم افزار پیشرفته 3.2.0SuperMC در تحلیل نوترونیک قلب راکتور 1000-VVER نیروگاه بوشهر
زارع گنجارودی سعید ره گشای محمد صاحبی ندا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (746.53 K)

5 محاسبه احتمال آسیب به قلب راکتور تحقیقاتی تهران با دو سامانه خاموشی
بوستانی احسان خاکشورنیا صمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

6 بهینهسازی سامانه خاموشی دوم راکتور تحقیقاتی تهران
بوستانی احسان خاکشورنیا صمد آهنگری شاهدهی روح الله و حسن زاده مصطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (758.94 K)

7 مقایسه خصوصیات دوزیمتریک باریکه الکترون شتابدهندههای رادیوتراپی حینعمل و شتابدهندههای معمول
باغانی حمیدرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (466.8 K)

8 بررسی و محاسبه جریان نشتی دیود سیلیکونی در معرض تابش پروتونهای فضایی با استفاده از تغییرات طول عمر حامل ها
سارا شوریان حمید جعفری سید امیرحسین فقهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (867.23 K)

9 محاسبه میزان نرخ تابش از مواد رادیواکتیو در آزمایش طیف سنجی جرمی جهت آنالیز ایزوتوپی 6UF گازی
حسن زاده مصطفی سادات کیایی محمود بوستانی احسان و آهنگری شاهدهی روح الله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (968.6 K)

10 شبیهسازی و محاسبات نوترونیک راکتور 10-HTR با استفاده از کدهای محاسبات هستهای SUPER MC و MCNPx2.7
کللی علی نورقاسمی قرقچی حبیب رمضانی ایمان وثوقی ناصر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (961.3 K)

11 مقایسه اثر CdO ،B4C و BN به عنوان گویهای جاذب نوترون در طراحی حفاظ بتنی برای چشمه Am-Be241 با استفاده از کد MCNP4C
علیپور میثم خردمند سعدی محسن روحانی علیاکبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)

12 اثر پرتودهی گاما تحت اتمسفرهای مختلف بستهبندی بر بار میکروبی، محتوای فنول کل و فعالیت آنتیاکسیدانی پودر زردچوبه
اسماعیلی سعیده برنجی اردستانی سمیرا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

13 مطالعه عددی تماس سوخت و غلاف با درنظر گرفتن خزش هایپر استوکیومتریک سوخت ??????+?? در راکتور1000AP
صفری منیر آقایی مغانلو مهدی مینوچهر عبدالحمید الله یاری زاده قاسم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)

14 مقایسه نتایج کدهای PC-CREAM و CAP88-PC در شبیه سازی پخش رادیونوکلئیدهای خروجی از دودکش راکتور تهران در شرایط کاری عادی و ارزیابی دز ناشی از آن
آهنگری شاهدهی روح الله بوستانی احسان حسن زاده مصطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.49 MB)

15 ارزیابی پرتوگیری مخاط دهان به روش دزیمتری غیر مستقیم در CT Brain کودکان زیرپنج سال
غفاری علیرضا کاظم زاده زهرا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (677.18 K)

16 بررسی تجربی تصویربرداری صنعتی دو-انرژی با پرتوی ایکس در آزمونهای غیرمخرب به روش ترکیبی FRF/MF
کبیر مصطفی رکرک بهروز موافقی امیر آفریده حسین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (966.94 K)

17 ارزیابی کارایی استراتژی نشت و تغذیه مدار اول در حادثه شکست خط لوله اصلی بخار به همراه از دست رفتن برداشت حرارت از مدار دوم در راکتور 1000-VVER نیروگاه بوشهر
کرمی مهر زهرا ربیعی عطااله نظری تورج
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.08 MB)

18 بررسی ترموهیدرولیکی کانال داغ راکتور هستهای بوشهر در حالت دوفازی به روش تککانال گرمشونده
نقوی دیزجی داود وثوقی ناصر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

19 ارزیابی مکان مفروض احداث راکتور تحقیقاتی فارس از نقطه نظر پخش مواد رادیو اکتیو با استفاده از کد HYSPLIT
یاسر حمیدی اطهر فرشاد فقیهی فاطمه نیک سرشت سهیلا دانشی خو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

20 طراحی و ساختِ فیلم سوسوزن یدید سزیم با ریزساختار ستونی برای رادیوگرافی دیجیتال دندان
دانشی ایمان محمد زاده محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (812.81 K)

21 تشخیص دبی آب و هوا، مستقل از تغییرات دمایی در جریان دوفازی با استفاده از تکنیک تضعیف پرتوهای گاما و شبکه عصبی مصنوعی
اعرابی جشوقانی پیمان خرسندی مجید فقهی سیدامیرحسین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (983.6 K)

22 محاسبه سطح مقطع گیراندازی و همجوشی برای هسته ی فوق سنگین ????????????
شریفی بهادر نادری داریوش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (663.35 K)

23 مقایسه عملکرد زنجیره متداول نسبت فراوانی تطبیق یافته و زنجیره شبکه ای نسبت فراوانی تطبیق یافته در جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریم
فرزانه اعزازی سیدجابر صفدری محمد حسن ملاح جواد کریمی ثابت علی نوروزی عادل محمودیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (930.32 K)

24 ارزیابی عملکرد زنجیره شبهدوتایی نوع سوم با تغییر مرحله ورود خوراک و k جهت جداسازی ایزوتوپهای پایدار تنگستن
فرزانه اعزازی سیدجابر صفدری جواد کریمی ثابت محمدحسن ملاح علی نوروزی عادل محمودیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.16 MB)

25 بررسی تغییرات پارامتر دو گروهی در زنجیره غلظت تطبیق یافته برای جداسازی ایزوتوپهای پایدار تلوریم
فرزانه اعزازی جواد کریمی ثابت سیدجابر صفدری علی نوروزی عادل محمودیان محمدحسن ملاح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)