اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و چهارم (1396)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1396
معرفی
تعداد مقالات: 252

1 بررسی مصرف میله های کنترل از جنس آلیاژ نقره-ایندیوم-کادمیوم در راکتور تحقیقاتی تهران و تاثیر آن بر ارزش میله های کنترل با استفاده از کد MCNPX
غلامزاده زهره جزءوزیری عطیه میروکیلی سید محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

2 امکان سنجی تولید Co60 با استفاده از روش پرتودهی هدف های اکسید نیکل و اکسید مس در راکتور تحقیقاتی تهران
غلامزاده زهره جزءوزیری عطیه کاردان محمدرضا داوری امین باورنگین الهام گلشنیان محدثه یوسفی علی علوی مسیح کاظمی دستجردی محسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (551.44 K)

3 محاسبه ترازهای انرژی هسته های سبک در مدل خوشه ای با روش NU
محمدرضا شجاعی سحراصلانزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.36 MB)

4 رفتارهای متفاوت تابع ساختار سیستم های چند فرمیونی در تکانه های انتقالی خیلی کوچک و تعریف جدید برای تابع پاسخ سیستم
یحیی یونسیزاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (801.28 K)

5 بررسی دزیمتری پیشبالینی کمپلکس های پورفیرینی به عنوان عوامل PDT و تصویربرداری
فضائلی حسینینژاد سیدیوسف شانهساززاده سعید فیضی شهزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.19 MB)

6 فسفونایت در همسایگی نانوذرات تیتانیا برای جذب بهینهی کبالت( II) از محلولهای آبی بهعنوان فلز مزاحم در پسماندهای هستهای
ایروانی عفت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (872.08 K)

7 کالیبراسیون هندسی آشکارساز گایگر مولر MX168 به منظور اندازه گیری پرتوزایی بتا در نمونه های اسمیر با استفاده از کد MCNPX2.6
غلامزاده زهره کاردان محمدرضا باورنگین الهام جزءوزیری عطیه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (713.83 K)

8 وابستگی خواص ماده هسته ای در نقطه اشباع به میدان مغناطیسی
رضایی زینب بردبار غلامحسین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (995.15 K)

9 محاسبه ترازهای انرژی هسته های آینه ای )Mn-49Cr49 ( و ایزوبارهای )Ar-38K-38Ca38( با استفاده از کد مدل لایه ای اکسبش
سعید محمدی بنفشه نعمتی گیو رزیتا شهنایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

10 طراحی مفهومی نوترونیک یک راکتور تحقیقاتی چند منظوره آب سبک استخری 20 مگاوات مشابه راکتور تحقیقاتی تهران
افشین هدایت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.53 MB)

11 اندازه گیری عناصر کم مقدار در هسته انار با روش فعالسازی نوترونی
پورایمانی رضا میقانی الهام فتحی وند علی اصغر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

12 محاسبه طیف انرژی نوترون با در نظر گرفتن AMM درحضور میدان مغناطیسی قوی متغیر به Nikiforov-Uvarov کمک روش
مسعود صیدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (845.77 K)

13 نقش ماده تاریک در حود-مقید بودن سیستمهای نوترونی با برهمکنش قوی
رضایی زینب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (537.54 K)

14 محاسبه سطح مقطع و توزیع سد همجوشی و پراکندگی شبه الاستیک واکنش O16 + Zr92 با استفاده از روش کانال کوپل شده
فریدون نژاد راحله صادقی حسین قمبری میترا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (711.18 K)

15 اثر پرتودهی گاما بر محتوای فنول و آنتوسیانین کل دو رقم میوه تازه زرشک ایرانی
Berberis integerrima and Berberis vulgaris سمیرا برنجی اردستانی محمدعلی سحری محسن برزگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (664.5 K)

16 مقایسه تأثیرچشمههای مختلف پلاسمای غیرحرارتی فشار اتمسفر بر روی بهبود زخمهای سطحی
شهبازی راد زهرا عباسی دوانی فریدون اطاعتی غلامرضا سیفی سمانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (535.05 K)

17 شبیه سازی شبه دوتایی نو اول برای جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریوم
فرزانه اعزازی سیدجابر صفدری محمد حسن ملاح علی نوروزی جواد کریمی ثابت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.28 MB)

18 جداسازی ایزوتوپ های پایدار با استفاده از زنجیره شبکه ایده آل
فرزانه اعزازی سیدجابر صفدری محمد حسن ملاح علی نوروزی جواد کریمی ثابت عادل محمودیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

19 بررسی تأثیر حضورگرید در بهبود زخم درمان شده توسط پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک
شهبازی راد زهرا عباسی دوانی فریدون اطاعتی غلامرضا سیفی سمانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (625.24 K)

20 گرمایش الکترومغناطیسی غیر خطی پلاسما در برهمکنش لیزر با پلاسمای کم چگال
قاسمی سید ابوالفضل پیشدست مسعود یزدان پناه جمال الدین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (765.87 K)

21 محاسبه اکتیوتیه سنگ قیمتی توپاز پس از پرتودهی در راکتور تحقیقاتی تهران
گلشنیان محدثه غلامزاده زهره جزء وزیری عطیه عزتی ارسلان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (874.98 K)

22 بررسی نرخ رشد ناپایدار وی بل در اشتعال سوخت همجوشی دوتریوم – تری تیوم
خدادادی آزادبنی فاطمه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (784.61 K)

23 پراکندگی رامان در برهمکنش لیزر با پلاسمای مغناطیده
سید ابوالفضل قاسمی مهران اکبری سرابی منصور رضایی مرساق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (470.87 K)

24 Analysis of the Nucleus-Nucleus Interaction near the coulomb barrier Using Folding model
نیک خواه لاله رجبی علی اکبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)

25 بررسی quench رنگ و تعیین PSA مناسب جهت اندازهگیری غلظت اورانیوم در نمونه های خاک محیطی در روش شمارش سنتیلاسیون مایع
رجائی امیر فخاری حمید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (911.37 K)