اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و یکم (1393)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1393
معرفی
تعداد مقالات: 66

51 اثر تغییرات سرعت اولیه الکترونهای ثانوی در پدیده مالتی پکتینگ دو سطحی
مریم مستاجران فاطمه قویسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (548 K)

52 ارائه روشی غیر مستقیم برای اندازه گیری طیف انرژی یک چشمه الکترون با استفاده از مشخصه های تابش ترمزی
ندا شمسیان بابک شیرانی بیدآبادی حسین پیرجمادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (508.1 K)

53 حل عددی معادله ترابرد نوترون به روش بی مش
مجتبی خان بابازاده احمد ذوالفقاری عبدالحمید مینوچهر مصطفی یوسفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (673.69 K)

54 بهینه سازی مدیریت سوخت در راکتور US-APWR با استفاده از الگوریتم ژنتیک
محمد حسین استکی حسن کریمی ورکانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (615.65 K)

55 بررسی خصوصیات دزیمتری نانوذرات استرانسیم فلوراید آلاییده با تولیوم
احسان صادقی مصطفی زاهدی فر مریم کاشفی بیرون فاطمه الماسی فرد مقداد خلیفه شوشتری محسن محرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (799.45 K)

56 تعیین وابستگی بازده آشکارساز ژرمانیوم فوق خالص به قطر چشمه های فیلتر کاغذی
سید محمد متولی یوسف رضایی محمدرضا زارع محمدعلی محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (969.39 K)

57 اندازه گیری تجربی و محاسبه کسر موثر نوترون های تاخیری (?eff) در راکتور MNSR اصفهان با استفاده از اختلال در راکتیویته
محمد نامی نظری مسعود احمدی اسماعیل قهرمانی جمشید خورسندی مهدی رضوانی فرد جواد عبادتی بهرام سلیمانی فرهاد یزدان ستاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (479.53 K)

58 توسعه برنامه محاسباتی برای بکارگیری کد COBRA-EN جهت تحلیل زیرکانال قلب راکتورهای PWRبا سوخت حلقوی
امیر حسین صفاری امیر سعید شیرانی عبدالحمید مینوچهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (660.8 K)

59 محاسبه زمان انتشار جبهه موج پتانسیل در دستگاه پلاسمای کانونی با استفاده از اندوکتانس و امپدانس مشخصه و بررسی تاثیر آن در تاخیر وقوع شکست
حسین پیرجمادی ندا شمسیان بابک شیرانی بیدآبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (598.96 K)

60 بررسی نوسانات تصادفی درچگالی نوترون هنگام راه اندازی راکتور
سیدسجاد جبلعاملیان نعیمالدین متاجی کجوری محسن شایسته
مشاهده مقاله | اصل مقاله (847.51 K)

61 تأثیر پرتو گاما بر کیفیت اسپرم، درصد لقاح، چشم زدگی و تفریخ تخم ماهیان تمام ماده آزاد (Salmo trutta caspius) دریای خزر
غلامرضا شاه حسینی علیرضا نیسی مهدی سلطانی جمشید امیری مقدم حامد مجیدی زاهد رضا فرجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (525.72 K)

62 بررسی تخریب ناشی از تابش نوترون های سریع درحفاظ پلیمریPE/B4C
اسکندر اسدی امیرآبادی زهرا سلطانی غلامرضا اطاعتی نیما قلعه اسمعیل بیات امیر محمد بیگ زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (554.56 K)

63 اندازهگیری شرایط بهینه گسیل ایکس نرم دستگاه پلاسمای کانونی صنعتی شریف و طیف سنجی آن با استفاده از یک طیف سنج کریستال خمیده استوانهای
عبدالهادی حسین زاده غلامرضا اطاعتی ناصر وثوقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (778.35 K)

64 اندازهگیری کمی کربن آزاد در کاربید بور (B4C) به روش پراش اشعه ایکس
مسعود بخشی حمید عرب
مشاهده مقاله

65 گلولهای آزمایشـگاهیبا Bowl وBall از جنس زیرکونیا (2ZrO) استفاده شد. نمونههای استاندارد و واقعی با استفاده از دسـتگاه پـراش- اندازه گیری آلفا و بتا کل موجود در آب های زیرزمینی استان تهران
سوسن بیات شهید دکتر مجید شهریاری دکتر بهجت قاسمی مهندس محمد صادق ناصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (515.77 K)

66 بررسی اثرات تزریق نانو سیال در حادثه LOCA راکتور1000-VVER بر پارامتر های انتقال حرارت با در نظر گرفتن پدیده جوشش
عارف رحیمیان کمال حداد عطاءاله ربیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه