اطلاعات دوره
عنوان دوره بیستم (1392)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1392
معرفی
تعداد مقالات: 246

1 شبیه سازی یک دزیمتر فعال بر پایه نانو کامپوزیت پلی اتیلن - نانولوله کربن با بهره گیری از نرم افزار COMSOL
مشاهده مقاله | اصل مقاله (279.8 K)

2 اندازه گیری ضخامت لایه های میکرونی طلا بر روی نمونه های مسی با استفاده از پس پراکندگی اشعه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (285.24 K)

3 طراحی و ساخت سیستم تصویر برداری سه بعدی قابل استفاده در بازرسی محموله
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.45 K)

4 بازیابی طیف نوترون اندازه گیری شده توسط سیستم طیف سنجی کره های باتر در مقابل چشمه های Am-Br و Cf ۲۵۴ با کاربرد کد بازیابی BUNKI
مشاهده مقاله | اصل مقاله (280.64 K)

5 طراحی و ساخت سیستم آشکارساز نوری حساس به مکان با استفاده از آرایه فوتودیودی با قابلیت کنترل از راه دور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (277.77 K)

6 طراحی و ساخت چشمه رادیو ایزوتوپی میله ای برای استفاده در دستگاه دبی سنج جامدات به روش هسته ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.42 K)

7 طراحی و ساخت آشکارساز گازی حساس به موقعیت یک بعدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (285.63 K)

8 طراحی و ساخت سیستم کنترل سطح قالب مذاب در صنایع ذوب آهن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (271.44 K)

9 بررسی خصوصیات ترمو مینسانس نانو ذرات MgSor:Cu و LiBrOy:Cu,Mg در پرتودهی گاما
مشاهده مقاله | اصل مقاله (289.94 K)

10 امکانیابی چشمه نوترونی 252CF با استفاده از تحلیل شار گسسته آشکارساز به روش زنجیره مارکوف مونت کارلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (302.52 K)

11 طراحی و ساخت دستگاه حذف همپوشانی پالسها در طیف نگاری های آنالیز با باریکه یونی شتابدهنده واندوگراف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (280.97 K)

12 افزایش قدرت تفکیک انرژی آشکارسازهای مانیتورینگ ذرات آلفا دهنده هوا برای اندازه گیری عناصر آلفازای مصنوعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (276.44 K)

13 بررسی تجربی جداسازی آلفا- بتا در مخلوط سوسوزنهای UGF, UGAB
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.65 K)

14 بررسی قدرت تفکیک طیف نگار ساندویچی نیمه هادی و بهبود آن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (285.28 K)

15 بررسی نسبت افت فشار اینرسی به ویسکوز ناشی از برهمکنش جریان سیال با شبکه های نگهدارنده میله های سوخت راکتور بوشهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (299.28 K)

16 بازسازی توان بصورت میله به میله در راکتورهای آبی تحت فشار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (277.89 K)

17 تشخیص گذرهها در نیروگاه اتمی بوشهر از طریق پیش بینی مقادیر متغیرها به کمک ترکیب روش آماری ARIMA و شبکه عصبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275.52 K)

18 حل تحلیلی معادله پخش نوترون وابسته به زمان دو گروهی دوبعدی به روش نودال و با استفاده از تقریب فرار عرضی سهموی در هندسه چهار گوش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.72 K)

19 محاسبه و تحلیل پارامترهای ترموهیدرولیکی راکتور بوشهر به روش تک کانال گرم شونده با استفاده از مدلهای مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر در حالتهای تکفاز و دو فاز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (301.58 K)

20 شبیه سازی حالت پایای راکتور بوشهر با استفاده از کد PARCS و کتابخانه PMAXS
مشاهده مقاله | اصل مقاله (273.9 K)

21 مدل سازی رفتار دمایی المان های سوخت راکتورهای آبی تحت فشار طی فرایند از هم گسیختگی قلب به کمک کد SCDAP-RELAP۵/MOD۳٫۴
مشاهده مقاله | اصل مقاله (274.74 K)

22 محاسبات نوترونیک یک مجتمع سوختی با سوخت پودری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.74 K)

23 توسعه زیرروال محاسبه شار در کد MCNP با استفاده از روش تخمین گر چگالی احتمال Kernel Density
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.25 K)

24 محاسبه مشخصات ترموهیدرولیکی مدار اول نیروگاه اتمی بوشهر به صورت toolbox در MATLAB و مقایسه با مقادیر واقعی در قدرت ۱۰۰ درصد نامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (299.71 K)

25 تحلیل نوترونی و ترموهیدرولیکی در راکتور IRIS
مشاهده مقاله | اصل مقاله (300.76 K)