اطلاعات دوره
عنوان دوره هجدهم (1390)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1390
معرفی
تعداد مقالات: 131

101 مطالعه و بررسی تأثیر قدرت یونی بر ثابت پایداری کمپلکس های اورانیوم (VI) با اسید آمینه آسپارژین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (278.56 K)

102 طراحی و ساخت اجزاء یک طیف سنج جرمی و تنظیم پارامتر های اصلی آن برای آنالیز نمونه های گازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.41 K)

103 محاسبه ثابت پایداری کمپلکس های اورانیوم (VI) با اسید آمینه آسپارژین در قدرتهای یونی مختلف به روش SIT
مشاهده مقاله | اصل مقاله (275.52 K)

104 شبیه سازی استخراج اورانیوم حاصله از محلول مادر فروشویی سنگ معدن آن با استفاده از حلال تری اکتیل امین در محیط سولفاته و حلال بیس (دی -۲-اتیل هگزیل استر) فسفریک اسید در محیط نیتراته
مشاهده مقاله | اصل مقاله (285.43 K)

105 توانایی دستگاه ICR در جداسازی ایزوتوپهای اورانیوم با تعیین غلظت گونه یونی ایزوتوپ مطلوب پس از گرمایش تشدیدی سیکلوترونی یونی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (223.41 K)

106 بررسی اثر پرتودهی بر روی خواص مکانیکی و حرارتی نانو کامپوزیت های اپوکسی - کربنات کلسیم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.82 K)

107 ارزیابی دز دریافت شده توسط عامه مردم در شرایط عادی بهره برداری از کارخانه ساخت سوخت صفحه ای برای راکتورهای تست مواد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (239.88 K)

108 محاسبه و مقایسه کسر جذبی تابشهای بتای رادیوایزوتوپهای ید در تیروئید بیضیگون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (237.58 K)

109 ساخت و آنالیز بتن گالنای بهینه برای کاربرد های صنعتی و پرتو پزشکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.25 K)

110 برآورد و ارزیابی دز ناشی از آزمون های معمول CT در خردسالان و بزرگسالان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.74 K)

111 بررسی تاثیر pH های اسیدی آلومینا بر عملکرد ژنراتور تکنسیم -۹۹m
مشاهده مقاله | اصل مقاله (249.85 K)

112 ساخت رادیوداروی ایمونوتراپی با استفاده از نشاندار سازی بلومایسین توسط رادیوایزوتوپ اسکاندیم -۴۶
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.3 K)

113 دزیمتری بیماران کلیوی و میزان دز جذبی در کلیه به هنگام استفاده از دو رادیو داروی 99mTc-DTPA و 99mTc-EC و مقایسه آنها
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.43 K)

114 تبدیل I129 و Np237 با استفاده از نوترونهای حاصل از فرایند تلاشی هسته ای در راکتورهای ADS به وسیله کد MCNPX
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.64 K)

115 مدلسازی پخش آلودگی های رادیواکتیو انتشاری از راکتورهای قدرت در اتمسفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (221.08 K)

116 بررسی اثر حجم های مختلف تیروئید در انرژی جذبی ناشی از 1311 و تعیین در جذبی به روش MIRD و کد MCNPX
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.07 K)

117 طراحی حفاظ متوقف کننده باریکه سنکروترون ILSF با استفاده از کد مونت کارلوFLUKA
مشاهده مقاله | اصل مقاله (253.86 K)

118 بررسی اثر هوا در براکی تراپی HDR نای (نایژه) توسط فیلم EDR2
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.53 K)

119 بررسی پارامترهای تولید رادیو ایزوتوپ کروم-۵۱ تحت واکنش V51(p,n)cr51
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.86 K)

120 تولید وانادیم-۴۸ از طریق لایه نشانی تیتانیم به روش رسوب دهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (270.69 K)

121 انتخاب بهترین انرژی پروتون جهت استفاده در بورون نوترون تراپی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (254.66 K)

122 بررسی تأثیر نانوذرات طلا بر فاکتور افزایش دوز جذبی پرتوی مگا ولتاژ در ژل پلیمرMAGICA
مشاهده مقاله | اصل مقاله (248.74 K)

123 طراحی روش بهینه سازی پارامترهای اندازه گیری مورد استفاده در رادون سنجی با آشکارساز کربن فعال
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.11 K)

124 محاسبه نرخ دز ناشی از پخش آلاینده های جوی رادیو اکتیو با استفاده از مدل CALPUFF
مشاهده مقاله | اصل مقاله (234.8 K)

125 شبیه سازی مدل کامل سر و گردن در فانتوم بزرگسال با استفاده از روش مونت کارلو 15-MIRD بر اساس مدل و محاسبه دز رسیده از MCNP4Cو کد شبیه سازی بر اعضای این مدل با استفاده از 252Cfچشمه خارجی MCNPXکد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (251.13 K)