اطلاعات دوره
عنوان دوره هجدهم (1390)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1390
معرفی
تعداد مقالات: 131

76 معمایAy
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.08 K)

77 بررسی چگالی ترازهای هسته ای وابسته به انرژی و آیزواسپین در انرژی های بالا و هسته های دور از خط پایداری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.55 K)

78 مطالعه اثر طول نوربر بر قدرت تفکیک زمانی آشکارسازهای سوسوزن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (243.42 K)

79 محاسبه انباشت انرژی پرتو گاما در سوسوزن پلاستیکی NE102 با استفاده از کدهای مونت کارلوی MCNP4C و FLUKA و تأثیر آن بر شبیه سازی تابع پاسخ آشکارساز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (252.35 K)

80 طراحی و ساخت قرائت گر دیجیتالی دزیمتر نیمه هادی BD135
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.67 K)

81 بررسی تاثیر تغییر ابعاد کاواک شتاب دهنده خطی برروی کمیتهای مشخصه آن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.9 K)

82 بررسی تأثیر ابعاد روزنه و شدت بانچ بر میدان عقبه در یک سلول شتابدهنده خطی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (251.98 K)

83 محاسبات سیستم مقید دوترون با استفاده از پتانسیل مؤثر تکانه پایین Vlowk
مشاهده مقاله | اصل مقاله (268.39 K)

84 بررسی تجربی اندازه گیری ایزوتوپهای Li به روش برهم کنش هسته ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (271.78 K)

85 ساختار خوشه ای پنج جسمی جفت ۸ در فوق هسته Be در سنتز نوکلئونی مهبانگ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (265.12 K)

86 بررسی تجربی برانگیختگی کولنی ایزوتوپ های طبیعی Gd
مشاهده مقاله | اصل مقاله (248.1 K)

87 استفاده از روش فعال سازی نوترونی برای بررسی آلودگی ها در ساقه و برگ مانگرو در جزیره قشم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.4 K)

88 نرم افزار جدید در محیط ویندوز برای تحلیل طیف گامای ناشی از آشکارسازهای با قدرت تفکیک بالا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (220.75 K)

89 بررسی رابطه بین نسبت ترازهای انرژی و رفتار آماری سیستم های هسته ای برای ناحیه گذار (6) O ده (5)U در مدل IBM
مشاهده مقاله | اصل مقاله (249.91 K)

90 تاثیر تابش نوترون های گسیل شده از چشمه امرسیوم - بریلیوم بر نانوذرات سولفید کبالت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.12 K)

91 تحلیل میدان جریان در میدان نیروهای گریز از مرکز با استفاده از رویکرد CFD و بهینه سازی آن بر اساس بیشنه کردن بازده جداسازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (265.55 K)

92 ترکیب ایزوتوپیک پلوتونیوم در پایان عمر یک سلول هگزاگونال سوخت هیبرید اورانیم - توریم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.07 K)

93 بررسی اثر اندازه ذرات در بیولیچینگ اورانیوم ۳ بلوک معدنی گچین بندرعباس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.08 K)

94 اندازه گیری نسبت ایزوتوپی 13c/12C در نمونه CO2 برای طراحی روش آنالیز نمونه های بیولوژیکی با سیستم GC-MS
مشاهده مقاله | اصل مقاله (257.94 K)

95 بررسی معادله سینتیکی جذب هگزا فلورید اورانیوم توسط جاذب کربن فعال
مشاهده مقاله | اصل مقاله (268.98 K)

96 بررسی رفتار شیشه های بوروسیلیکاتی در تثبیت پسمان۔ های هسته ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.4 K)

97 بررسی روش های AUC و ADU در تبدیل UF6 به پودر UO2 و تاثیر این روش ها بر مشخصات قرصهای UO2
مشاهده مقاله | اصل مقاله (220.95 K)

98 مطالعه تاثیر نوترون بر روی خواص اپتیکی نانوذرات سولفید نیکل نشانده شده در ماده مزوپور 41-ALMCM
مشاهده مقاله | اصل مقاله (253.6 K)

99 محاسبه و بررسی جرم بحرانی سوختهای هسته ای گازی مختلف در طرح مفهومی یک موتور هسته ای با ساختار سیلندر و پیستون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (222.39 K)

100 بهینه سازی شرایط جداسازی اورانیوم از محلولهای آبی بوسیله زئولیتهای کلینوپتیلولیت شمال سمنان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (281.11 K)