اطلاعات دوره
عنوان دوره هجدهم (1390)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1390
معرفی
تعداد مقالات: 131

51 تاثیر هندسه ی آند بر اشعه ایکس نرم گسیل شده از دستگاه پلاسمای کانونی امیر کبیر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.41 K)

52 اثر پارامتر دمایی بر انتقال پایدار پروتونها در ایده اشتعال سریع در همجوشی محصور سازی اینرسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.12 K)

53 بررسی توان توقف و برد ذرات باردار در پلاسمای همجوشی محصور شدگی لختی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.04 K)

54 بررسی معادله توازن انرژی در سیستمهای همجوشی برای واکنشهای 6Li (d,p) 7Li, GLi (d,n)7Be
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.97 K)

55 شبیه سازی تغییرات فشار، جریان و فرکانس اعمالی در مولد پلاسمای کوپل شده اندوکتانسی و بررسی تأثیر این تغییرات بر مولد مشابه ساخته شده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (239.74 K)

56 طراحی و ساخت پروب مغناطیسی بهینه برای اندازه گیری جریان تخلیه الکتریکی در لحظه وقوع تنگش در دستگاه پلاسمای کانونی SBUPF1
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.98 K)

57 اندازه گیری توزیع چگالی یون های دوتریوم و نیتروژن در دستگاه پلاسمای کانونی SBUMTPF1 با استفاده از آشکارساز ردپای هسته ای پلی کربنات
مشاهده مقاله | اصل مقاله (253.16 K)

58 ملزومات بهره انرژی در همجوشی محصور سازی لختی به روش اشتعال سریع با راه اندازی مستقیم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.43 K)

59 تاثیر دمای یونها بر ضخامت ناحیه غلاف پلاسمایی و توزیع چگالی ذرات باردار در این ناحیه در یک پلاسمای مغناطیده و برخوردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.74 K)

60 مطالعه پارامتر مقاومت در واکنشهای همجوشی با پرتابه Be
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.67 K)

61 بررسی اثر پرتو دھی پروتون ۱۵ مگا الکترون ولت بر ابررسانای دما بالای پایه بیسموت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (234.45 K)

62 مطالعه اثرات فزونی نوترون بر روی پتانسیل برهمکنشی و سطح مقطع های همجوشی با استفاده از مدل دابل - فولدینگ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.61 K)

63 محاسبه میزان دز جذبی توسط یک کاربر چشمه نوترون پلاسمای کانونی به کمک کد MCNPX
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.88 K)

64 محاسبه ی ضریب جذب لیزر با مکانیسم پدیده عکس نشر ترمزی دریک پلاسمای دژنره با توزیع فرمی دیراک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.81 K)

65 تعیین منطقه های تغییر شکل چهار قطبی در هسته های سنگین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (253.22 K)

66 مطالعه ساختار اسپین های بالای حاصل، (حالتهای ایراست)، از واکنش شکافت القایی یونهای سنگین شکافت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (274.69 K)

67 شبیه سازی و طراحی هندسه سیستم های استخراج کننده و دهنده تشکیل باریکه های الکترونی مورد استفاده در شتاب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.25 K)

68 مطالعه تاثیر چاه دوم پتانسیل در برآورد زمان شکافت و تعداد نوترونهای خروجی قبل از فرایند شکافت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.21 K)

69 طراحی تفنگ الکترونی ترمویونی ۱۸-۲۰۰keV برای شتابدهنده خطی الکترون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (221.51 K)

70 مطالعه معادله حالت هسته های داغ و بررسی واکنش های Ca40+Ca40 و Ca48+Ca48
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.12 K)

71 بهینه سازی نوری ابعاد آشکارساز سوسوزن پلاستیک بزرگ حجم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (239.88 K)

72 بررسی طیف دورانی اکتینیدهای زوج - زوج تحت تقارن SU q (2)
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.89 K)

73 بررسی حالت (۱۴۰۵) حاصل از تشکیل حالت شبه مقید Kp در برخورد پروتون های پر انرژی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.66 K)

74 بررسی و تحلیل مولفه نوترون پرتوهای کیهانی در ارتفاعات کوهستانی بوسیله طیف سنج نوترون و دزیمتر ترمولومینسانس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (267.89 K)

75 تعیین تعداد هادرون های حاصل از فرایند تلاشی در MCNPX با استفاده از کد ADS راکتورهای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.78 K)