اطلاعات دوره
عنوان دوره هجدهم (1390)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1390
معرفی
تعداد مقالات: 131

26 طراحی ۹ مغناطیس منحرف ساز برای شتاب دهنده رودوترون TT200
مشاهده مقاله | اصل مقاله (239.95 K)

27 بررسی اثر تغییر قدرت میدان مغناطیسی بر پاسخ نهائی ژل دزیمتری با تکنیک قرائت MRI
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.58 K)

28 مطالعه عمق اشباع در توموگرافی کامپیوتری با فوتون های keV 662
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.68 K)

29 دانسیتو متری با استفاده از پراکندگی کامپتون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.54 K)

30 محاسبه میدان مغناطیسی مغناطیس دوقطبی سینکروترون سزامی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.61 K)

31 رسانایی الکتریکی محلول آبی لاکتوز جهت دزیمتری الکترونهای MeV ۱۰
مشاهده مقاله | اصل مقاله (234.75 K)

32 بررسی امکان ساخت ابزار نورزای غیرالکتریکی کوچک و قابل حمل با استفاده از چشمه آلفا و یا بتای کوپل شده با 39-CR محتوی ماده سینتی لاتور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.83 K)

33 حذف آلودگی انواع نان به وسیله پرتودهی با باریکه ۱ الکترون 10MeV به منظور افزایش زمان ماندگاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (280.14 K)

34 کاربرد فرایند پرتودهی الکترونی در حذف رنگهای راکتیو از فاضلاب سنتتیک نساجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (252.88 K)

35 طراحی و ساخت سیستم آشکار ساز مواد پرتوزا در وسایل نقلیه متحرک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (277.82 K)

36 محاسبهی زاویه فضایی با استفاده از روش مونت کارلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (237.77 K)

37 طراحی و ساخت مدار کنترلی جدید کاتد تفنگ الکترونی جهت شتابدهنده های الکترون با توان بالا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (252.35 K)

38 استفاده از اشعه گاما به منظور القای موتاسیون در جهت افزایش فعالیت آنزیم کیتیناز در جدایه های قارچ Trichoderma harzianum
مشاهده مقاله | اصل مقاله (260.83 K)

39 تعیین دز اپتی مم پرتوتابی با اشعه گاما به منظور القای جهش در قارچ Trichoderma viride
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.63 K)

40 تعیین ضریب تصحیح شمارش آشکارساز با استفاده از کد محاسباتی MCNP و نتایج تجربی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.06 K)

41 شبیه سازی رفتار آشکارساز سوسوزن پلاستیکی در سیستم آشکارساز مواد پرتوزا در وسایل نقلیه متحرک با استفاده از کدهای FLUKA و Geant4
مشاهده مقاله | اصل مقاله (268.08 K)

42 بررسی نقش نانو ذرات B,C و Cd در جذب و هدایت نوترون های حاصل از چشمه نوترونی Am- Be و شبیه سازی آن با کد MCNP4C
مشاهده مقاله | اصل مقاله (266.65 K)

43 بررسی و مقایسه اثر پرتودهی الکترونی و ازن زنی بر روی رنگ زدایی رنگ گوگردی Sulphur BlackB و دیسپرس Aripers yellow 4GWL
مشاهده مقاله | اصل مقاله (240.17 K)

44 بررسی روند رنگبری رنگ های راکتیو Remazol Navy Blue GG و Remazol Black B تحت تابش های الکترونی و ازن دهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.83 K)

45 بهینه سازی عوامل موثر بر عملکرد راکتور تصفیه پساب با باریکه الکترونی MeV ۱۰
مشاهده مقاله | اصل مقاله (258.56 K)

46 بررسی تاثیر بازتابنده ها و مکان قرار گیری لامپ فتومولتی پلایر(PMT) در بهبود جمع آوری نور در آشکارسازی سوسوزن پلاستیک 400-BC
مشاهده مقاله | اصل مقاله (262.34 K)

47 محاسبه اندازه چشمه در اثر گسیختگی مخازن UF6 با استفاده از کد LEAK
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.49 K)

48 تحلیل عناصر موجود در ذرات معلق هوای شهر اراک به روش فعالسازی نوترونی و جذب اتمی و مدلسازی انتشار آلودگی از طریق AERMOD
مشاهده مقاله | اصل مقاله (234.14 K)

49 بررسی تعادل توان حرارتی در حجم سوخت هدف های استونه ای مغناطیسی و توان راه انداز در همجوشی محصور شدگی لختی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (227.34 K)

50 ترسیم سه بعدی نهشت انرژی و بررسی غیریکنواختی پرتودهی باریکه یون سزیم در همجوشی یون سنگین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.42 K)