اطلاعات دوره
عنوان دوره هجدهم (1390)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1390
معرفی
تعداد مقالات: 131

1 طراحی و ساخت سیستم نوین ECCS اصلاح یافته در راکتورهای توان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (248.28 K)

2 ممانعت از تولید هیدروژن در شرایط بحرانی راکتور در نیروگاه هسته ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.73 K)

3 نقش ترم جریان موجود در معادله ترابرد و مقدار پراکندگی بر دقت محاسبات در روش SN
مشاهده مقاله

4 محاسبه توزیع ایزوتوپهای سوخت در طول سیکل اول راکتور بوشهر توسط کوپل کدهای WIMS-D5 CITATION و COBRA-EN
مشاهده مقاله

5 حل معادله پخش نوترون به روش بدون المان گالرکین با استفاده از توابع وزنی ویژه
مشاهده مقاله

6 بهینه سازی الگوی چیدمان قلب راکتور PWR با استفاده از روش بیزین و زنجیره مارکوف مونت کارلو
مشاهده مقاله

7 پیاده سازی الگوریتم های پالایش تطبیق پذیر خودکار نقاط در محاسبات ترابرد نوترون
مشاهده مقاله

8 بررسی و تحقیق و امکان سنجی تولید رادیوایزوتوپ نئودیمیوم ۱۴۰(Nd 140)
مشاهده مقاله

9 امکان سنجی نوترونیک جایگزینی مجتمع های سوخت کنترلی با غنای بالا ( HEU-CFE ) با مجتمع های سوخت کنترلی با غنای پایین ( LEU-CFE ) و محاسبه پارامترهای سینتیک در آرایش قلب ترکیبی (Mixed-Core)
مشاهده مقاله

10 تکثیر شار نوترونی و محاسبه ی چگالی تریتیوم در ترکیب LiD در آب سنگین راکتورهای قدرت
مشاهده مقاله

11 محاسبه کسر مؤثر نوترونهای تأخیری در راکتورهای هسته ای به روش مونت کارلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.03 K)

12 بررسی و مقایسه پارامتر های ترمو هیدرولیک با استفاده از مدلهای مختلف کانال گرم شونده در راکتور PWR
مشاهده مقاله | اصل مقاله (256.75 K)

13 محاسبه طول عمر نوترون آنی در راکتور -WWER 1000 بوشهر به دو روش مستقیم و v insertion/1
مشاهده مقاله | اصل مقاله (281.95 K)

14 برآورد زمان باقیمانده تا شکل گیری گرمای ذوب در قلب راکتور 1000-WWER در رژیم خنک سازی اضطراری به هنگام توقف سیستم تأمین انرژی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.71 K)

15 بررسی قابلیت جابجایی طیف نوترون در راکتورهای بستر گلوله ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.02 K)

16 محاسبه ارتفاع بحرانی میله های کنترل راکتور HTTR در شرایط راکتور سرد صفر قدرت به روش مونت کارلو با شبیه سازی غیر همگن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (256.36 K)

17 تحلیل احتمالاتی قابلیت اعتماد دیزل ژنراتورهای اضطراری نیروگاه 360-IR
مشاهده مقاله | اصل مقاله (288.05 K)

18 حل معادله پخش نوترون به روش نودال تحلیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (234.04 K)

19 طیف نمایی تاثیر PH بر تغییرات زمانی غلظت گاز رادون در آب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (248.19 K)

20 تعیین پارامترهای رادیولوژیکی در سنگ تراورتن ، محلات ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.25 K)

21 آمینو اسید سنتز شده جهت استفاده در دزیمتری الکترونهای MeV ۱۰ به روش EPR
مشاهده مقاله | اصل مقاله (221.31 K)

22 محاسبات اکتیویته عناصر رادیو اکتیو در قلب راکتور تحقیقاتی تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (253.11 K)

23 مقایسه ی آشکارسازهای سوسوزنی LaBry:Ce و Sal(Tr با استفاده از داده های تجربی و شبیه سازی توسط کد MCNP 4C
مشاهده مقاله | اصل مقاله (222.83 K)

24 بررسی اثر شار الکترون شتابدهنده رودوترون بر ترانزیستورهای BJT
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.46 K)

25 سنجش غلظت گاز رادن در خاک منطقه ی رامسر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (259.88 K)