اطلاعات دوره
عنوان دوره شانزدهم (1388)
نوبت برگزاری
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1388
معرفی
تعداد مقالات: 171

1 استفاده از پراکندگی کامپتون برای شناسایی مواد
سعید محمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (179.11 K)

2 Oشبیه سازی سطح مقطع باریکه الکترون در عبور از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی شتابدهنده رودترون
عباس بهجت علی محمد پورصالح حسین معینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (181.23 K)

3 طراحی و ساخت مجموعه کاواک های هشت تایی شتابدهنده خطی الکترون بصورت یکپارچه و شبیه سازی آن توسط نرم افزار HFSS
فرشاد قاسمی محمد مهدی عباسی فریدون عباسی دوانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (180.27 K)

4 بهینه سازی طیف فتونوترون ها جهت استفاده درBNCT با روش ماتریس پاسخ
فائزه رحمانی مجید شهریاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.78 K)

5 محاسبه طیف انرژی نوترونهای سریع حاصل از واکنش های (p,n) با استفاده از کد MCNPX و مقایسه با اندازه گیریهای تجربی
داود رسولی رضا ایزدی نجف آبادی سید هاشم میری حکیم آباد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (187.64 K)

6 بررسی قابلت استفاده از دزیمتر ژلی پلیمری PAGAT برای تعیین توزیع سه بعدی دز در میدان مخلوط نوترون - گاما
سید محمد مهدی ابطحی مجید شهریاری محمد حسن زحمتکش حسین خلفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (196.97 K)

7 بررسی و مقایسه علمی وفنی انواع شتابدهنده های صنعتی الکترون
علی محمد پورصالح حسین خلفی فرشید طباخ حسین کاظمی نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (189.43 K)

8 استفاده از عوامل موثر بر پهنای انرژی رزونانس C+P 12 جهت مشخصه یابی نانولوله کربنی
بهزاد یداله زاده و امیدرضا کاکویی وحید فتح اللهی سعیده وطنخواه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (188.41 K)

9 ارزیابی مشخصه های دزیمتر پلیمری جامد رادیوکرومیک PRESAGE به منظور کاربردهای رادیوتراپی
احمد مستعار بیژن هاشمی ملایری محمد حسن زحمتکش سید محمود رضا آقامیری سید ربیع مهدوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (192.5 K)

10 ساخت فوتو کاتد CsI و اندازه گیری فوتو الکترون های آن
محمد مهدی فیروز آبادی ناهید بهزادی پور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (198.38 K)

11 ساخت نمونه اولیه یک شناساگر پرتودیدگی در پرتوفرآوری با دز پائین
سولماز تقو یکنی ایمان تقیزاده بروجردی منیره شریف زاده علی سرلک غلامرضا رئیس علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (188.11 K)

12 ارزیابی مشخصه های عملکردی سیستم پرتودهی 631-IR پس از تبدیل سیستم گردش محصول از چهار طبقه فعلی به دو طبقه مجازی
غلامرضا رئیس علی وحیده عطائی نیا عبدالرضا فرامرزی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (188.88 K)

13 بررسی اثر زاویه آشکارساز و پرتوهای گسیلی از چشمه Am241 با سطح خاک در سامانه مینیاب طراحی شده براساس پس پراکندگی پرتوهای گاما
توکلی عنبران حسین میری حکیم آباد سید هاشم ایزدی نجف آبادی رضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (188.91 K)

14 برهم کنش بین نوکلئونها با حضور پتانسیل های غیر مرکزی ومحاسبه ویژه مقادیرو ویژه توابع شعاعی و زاویه ای نوکلئونها
محمدرضا شجاعی مظاهر عظیم زاده علی اکبر رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (188.77 K)

15 ساختار دامنه تولید تشدید و تاثیر محیط هسته ای بر روی پارامترهای تشدید
رضا صفری . زینب طیاری صادق
مشاهده مقاله | اصل مقاله (186.47 K)

16 افزایش گزینش پذیری جاذب پلیمری قالب یونی با استفاده از تابش پرتوی گاما
سیمیندخت شیروا نی آرا نی سید جواد احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (188.1 K)

17 اندازه گیری انرژی نوترون های سریع حاصل از برخورد دوترون به هدف SBUDT
پونه طیبی فریدون عباسی دوانی حسین قدس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (188.36 K)

18 محاسبه انرژی ترازهای هسته 2412 با استفاده از پتانسیل Tamura- Komal با در نظر گرفتن سهم ترازهای برانگیخته در محاسبات خود سازگارای هارتری فوک
ناصر فولادی هادی صبری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (193.29 K)

19 محاسبه عامل شکل الکتریکی ترایتون در انرژیهای پایین با در نظر گرفتن نیروهای سه نوکلئونی
صادقی حسین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (186.56 K)

20 بررسی توزیع اسپین پاره های شکافت در واکنشهای همجوشی -شکافت یونهای سنگین با استفاده از دینامیک لانگوین
محمد رضا پهلوانی داریوش نادری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (189.3 K)

21 رهیافتی نوین به انرژی بستگی هستهای در مدل جا مع هستهای
محمد قناعتیان شیروان قرائتی نادر قهرمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (192.94 K)

22 اندازه گیری سطح مقطع دیفرانسیلی برهم کنش d(133MeV)+ p?3He+g
علی اکبر مهماندوست خواجه داد مسعود مهجور شفیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (199.51 K)

23 149 Oتعیین نسبت تولیدU 238U 235 درزمان سنتز هسته ای کهکشان
محمد رضا اسکندری مهدی بهادران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (193.47 K)

24 محاسبه پتانسیل تک ذره ماده هسته ای و جرم موثر یک نوکلئون داخل آن
احمد رجبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (190.57 K)

25 بررسی تابش کانالی از کریستالهای الماس به منظور تهیه اشعه x تک انرژی
بهنام آزادگان لیلا دسترنج
مشاهده مقاله | اصل مقاله (187.66 K)