اطلاعات دوره
عنوان دوره سخنرانان وِیژه دوره بیست و هفتم (1399)
نوبت برگزاری بیست و هفتم
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1399
معرفی
تعداد مقالات: 28

1 گزارش فعالیتهای تحقیقاتی در گروه کاربرد پرتوها
حسین آفریده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (184.96 K)

2 اورانیوم تهی شده، کاربردها، اثرات و اقدامات پدافند غیر عامل برای مقابله با اثرات
جواد افشار*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (191.27 K)

3 ابررسانایی و گداخت هستهای
ناصر علی نژاد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (180.31 K)

4 Maintaining the Close-to-Critical State of Thorium Fuel Core of Hybrid Reactor Operated Under Control by D-T Fusion Neutron Flux
Bedenko Sergey*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (210.47 K)

5 موتاسیون القایی، استفادههای موفقیت آمیز و آینده آن در به نژادی گیاهان
محمدرضا بی همتا*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (187.88 K)

6 How nuclear science and technology are used to address food security and protect our environment under a changing climate
Gred Dercon*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (178.32 K)

7 آسیب پرتویی و قابلیت خود ترمیمی در نانوآلیاژهای فلزی
سید امیر حسین فقهی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.12 K)

8 رویکردهای جدید پسا فوکوشیما به طبقهبندی حوادث و راهبرد دفاع در عمق در نیروگاههای هستهای
محمد باقر غفرانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.38 K)

9 محاسبات واکسل دزیمتری مختص بیمار با کدهای محاسباتی بر پایه حل معادالت ترابرد فوتون-الکترون
کمال حداد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (204.44 K)

10 افت و خیزهای نگرش جمهوری اسالمی ایران بر دانش و فناوری فیزیک هسته ای در 4 دهۀ گذشته
محمد هادی هادی زاده یزدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.89 K)

11 رشد بلورهای معدنی با کاربردهای سوسوزنی
ابراهیم حاجی علی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (294.81 K)

12 Global status of research and development of radiopharmaceuticals and medical radioisotopes and future trends
Amir Reza Jalilian*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (179.23 K)

13 Broadening Genetic Resources through Mutation Breeding for Global Food Security
Ljupcho Jankuloski*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (173.61 K)

14 اتمها و هسته های کائونی
سیدظفراله کالنتری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (212.9 K)

15 مدیریت پسماند پرتوزا: اهداف، مدیریت یکپارچه وبهینه سازی هزینه مدیریت
علی مالکی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (187.15 K)

16 کاربرد فناوری هسته ای در تولید واکسنهای بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک انسان و دام
فرحناز معتمدی سده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (186.18 K)

17 خاستگاه و جایگاه میکرودزیمتری
غلامرضا رئیسعلی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (209.56 K)

18 دستاوردهای اخیر در فناوری گداخت هستهای
سید محمود سادات کیائی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (262.29 K)

19 آبشارهای مورد استفاده برای غنیسازی اورانیوم و ایزوتوپهای پایدار به روش سانتریفیوژ گازی
سید جابر صفدری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (213.58 K)

20 Radiation Oncology: Some basic considerations before treating a patient
Wolfgang Sauerwein*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (223.86 K)

21 روند انتخاب تکنولوژی SMR برای ایران
رضا سیاره*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.89 K)

22 آشنایی با اقلیم فضا و اثر رخدادهای آن بر زیرساختهای حیاتی و چگونگی آمادگی در برابر آن
امید شکوفا*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (183.56 K)

23 بررسی زنجیرهی تأمین رادیوایزوتوپ مولیبدن-99 حاصل از شکافت در ایران
محسن طبسی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (191.85 K)

24 الگوی راهبردی پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات پرتوی
علی طالبی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (181.4 K)

25 ترمو لومینسانس، کاربردها و موارد حائز اهمیت
مصطفی زاهدی فر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (181.93 K)