اطلاعات دوره
عنوان دوره بیستم (1392)
نوبت برگزاری بیستم
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1392
معرفی
تعداد مقالات: 246

1 شبیه سازی یک دزیمتر فعال بر پایه نانو کامپوزیت پلی اتیلن - نانولوله کربن با بهره گیری از نرم افزار COMSOL
مشاهده مقاله

2 اندازه گیری ضخامت لایه های میکرونی طلا بر روی نمونه های مسی با استفاده از پس پراکندگی اشعه
مشاهده مقاله

3 طراحی و ساخت سیستم تصویر برداری سه بعدی قابل استفاده در بازرسی محموله
مشاهده مقاله

4 بازیابی طیف نوترون اندازه گیری شده توسط سیستم طیف سنجی کره های باتر در مقابل چشمه های Am-Br و Cf ۲۵۴ با کاربرد کد بازیابی BUNKI
مشاهده مقاله

5 طراحی و ساخت سیستم آشکارساز نوری حساس به مکان با استفاده از آرایه فوتودیودی با قابلیت کنترل از راه دور
مشاهده مقاله

6 طراحی و ساخت چشمه رادیو ایزوتوپی میله ای برای استفاده در دستگاه دبی سنج جامدات به روش هسته ای
مشاهده مقاله

7 طراحی و ساخت آشکارساز گازی حساس به موقعیت یک بعدی
مشاهده مقاله

8 طراحی و ساخت سیستم کنترل سطح قالب مذاب در صنایع ذوب آهن
مشاهده مقاله

9 بررسی خصوصیات ترمو مینسانس نانو ذرات MgSor:Cu و LiBrOy:Cu,Mg در پرتودهی گاما
مشاهده مقاله

10 امکانیابی چشمه نوترونی 252CF با استفاده از تحلیل شار گسسته آشکارساز به روش زنجیره مارکوف مونت کارلو
مشاهده مقاله

11 طراحی و ساخت دستگاه حذف همپوشانی پالسها در طیف نگاری های آنالیز با باریکه یونی شتابدهنده واندوگراف
مشاهده مقاله

12 افزایش قدرت تفکیک انرژی آشکارسازهای مانیتورینگ ذرات آلفا دهنده هوا برای اندازه گیری عناصر آلفازای مصنوعی
مشاهده مقاله

13 بررسی تجربی جداسازی آلفا- بتا در مخلوط سوسوزنهای UGF, UGAB
مشاهده مقاله

14 بررسی قدرت تفکیک طیف نگار ساندویچی نیمه هادی و بهبود آن
مشاهده مقاله

15 بررسی نسبت افت فشار اینرسی به ویسکوز ناشی از برهمکنش جریان سیال با شبکه های نگهدارنده میله های سوخت راکتور بوشهر
مشاهده مقاله

16 بازسازی توان بصورت میله به میله در راکتورهای آبی تحت فشار
مشاهده مقاله

17 تشخیص گذرهها در نیروگاه اتمی بوشهر از طریق پیش بینی مقادیر متغیرها به کمک ترکیب روش آماری ARIMA و شبکه عصبی
مشاهده مقاله

18 حل تحلیلی معادله پخش نوترون وابسته به زمان دو گروهی دوبعدی به روش نودال و با استفاده از تقریب فرار عرضی سهموی در هندسه چهار گوش
مشاهده مقاله

19 محاسبه و تحلیل پارامترهای ترموهیدرولیکی راکتور بوشهر به روش تک کانال گرم شونده با استفاده از مدلهای مختلف و مقایسه آنها با یکدیگر در حالتهای تکفاز و دو فاز
مشاهده مقاله

20 شبیه سازی حالت پایای راکتور بوشهر با استفاده از کد PARCS و کتابخانه PMAXS
مشاهده مقاله

21 مدل سازی رفتار دمایی المان های سوخت راکتورهای آبی تحت فشار طی فرایند از هم گسیختگی قلب به کمک کد SCDAP-RELAP۵/MOD۳٫۴
مشاهده مقاله

22 محاسبات نوترونیک یک مجتمع سوختی با سوخت پودری
مشاهده مقاله

23 توسعه زیرروال محاسبه شار در کد MCNP با استفاده از روش تخمین گر چگالی احتمال Kernel Density
مشاهده مقاله

24 محاسبه مشخصات ترموهیدرولیکی مدار اول نیروگاه اتمی بوشهر به صورت toolbox در MATLAB و مقایسه با مقادیر واقعی در قدرت ۱۰۰ درصد نامی
مشاهده مقاله

25 تحلیل نوترونی و ترموهیدرولیکی در راکتور IRIS
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه