اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و سوم (1395)
نوبت برگزاری بیست و سوم
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1395
معرفی
تعداد مقالات: 241

1 امکان سنجی استفاده از مد تشدید 110TM در کاواک استوانه ای برای شتاب باریکه الکترونی
ایرج1*؛ پورصالح؛ علی محمد1و2؛ خلفی
مشاهده مقاله

2 بررسی حادثه شکست ناشی از خزش لوله های مولد بخار نیروگاه تحت فشار ازنوع وستینگهاوس با استفاده از کد MELCOR
عارف الدین زرنوشه فراهانی*1و2؛ فرامرز یوسفپور1و3؛ سید محسن حسینی1و4
مشاهده مقاله

3 مطالعه حادثه انسداد موضعی مسیر جریان در مجتمع سوخت گرم راکتور قدرت با استفاده از کد RELAP5
رحمان *؛ )1(- متاجی کجوری؛ نعیمالدین )2(صفرزاده
مشاهده مقاله

4 امکانسنجی استفاده ازمیلههای اکسید توریوم در راکتور بوشهر
عطیه* )1(- میروکیلی؛ سید محمد)2( - غلامزاده؛ زهره)3( علیزاده کاوافشاری
مشاهده مقاله

5 تعیین ضریب جذب نوری دزیمترهای ترمولومینسانس با استفاده از پرتو آلفای Am241
مشاهده مقاله

6 بررسی ابتدا به ساکن آشکارسازی نوترون با کامپوزیت پلی اتیلن سنگین-اکسید بور
شهریار ملکی*؛ شهزاد فیضی؛ سید مهدی هاشمی دیزجی؛ ارژنگ شاهور؛ فرهود ضیائی
مشاهده مقاله

7 بررسی وابستگی زاویه ای کمیت معادل دز فردی (Hp(10,? برای چشمه Cs137
ناهید حاجیلو؛ شهریار ملکی *
مشاهده مقاله

8 شبیه سازی عددی رفتار ترموهیدرولیک مولد بخار نیروگاه هسته ای 1000-VVER
محمد نظیفی فرد*؛ محمدرضا رسولی
مشاهده مقاله

9 بررسی اثر بلورینگی بر خواص الکتریکی و پاسخ دز دزیمتر فعال پلی وینیل الکل
شهزاد فیضی؛ شهریار ملکی*؛ فرهود ضیائی
مشاهده مقاله

10 شبیه سازی و طراحی سیستم الکترود دزیمتر کامپوزیت پلیمری جهت یکنواختی میدان الکتریکی و کاهش نوفه سیگنال آشکارسازی
شهریار ملکی*؛ فرهود ضیائی
مشاهده مقاله

11 توسعه یک مدل ترمونوترونیک گذرا بر پایه روش های سینتیک نقطه ای و چند نقطه ای جهت شبیه سازی حادثه سقوط میله کنترل در راکتور بوشهر
بساطی پناه؛ مهدی)1( – ذوالفقاری؛ احمدرضا)1( – عباسی؛ محمرضا* )1( – خوش احوال
مشاهده مقاله

12 تعیین ضرایب دمایی سوخت و کندکننده در راکتور بوشهر با استفاده از روش آنالیز نویز
بساطی پناه؛ مهدی)1( – ذوالفقاری؛ احمدرضا)1( – عباسی؛ محمدرضا* )1( – خوش احوال
مشاهده مقاله

13 فیلم پلیمر منعطف پلی کربنات-20TPPF : یک فیلم دزیمتر رایوکرومیک بالقوه برای مقاصد پرتوفرآوری
*– ضیایی؛ فرهود1- فتح اللهی
مشاهده مقاله

14 مطالعه ویژگی های دزیمتری فیلم کامپوزیتی کوئیناکرین دی هیدروکلرید- پلی وینیل کلرید
*– آرمین؛ آرش1- ضیایی؛ فرهود1- فتح اللهی
مشاهده مقاله

15 محاسبه ضریب تصحیح جنس محیط برای اتاقک یونش 30013-PTW به روش تحلیلی و شبیه سازی
پیمان رضاییان؛ صدیقه کاشیان؛ امیر مصلحی؛ آنیتا عالیپور
مشاهده مقاله

16 خنک سازی مواد مذاب قلب راکتور با بهره گیری از روش خنک سازی از بیرون
محسن صالحی*
مشاهده مقاله

17 ارزیابی پدیده گردش طبیعی غیرهمسو در طی حادثه قطع کامل برق)SBO( نیروگاه MELCOR بوسیلهی کد PWR
عارف الدین زرنوشه فراهانی*1و2؛ فرامرز یوسفپور3؛ سید محسن حسینی1و4
مشاهده مقاله

18 چگالی جریان در پلاسمای همجوشی
محمد محسن
مشاهده مقاله

19 شبیه سازی حادثه شکست خط اصلی بخار نیروگاه بوشهر در سناریوهای مختلف با استفاده RELAP5/MOD3.2 از کد
رامین بخشائی *؛ حمید خادملو1؛ بهمن شیخ کانلوی میلان2
مشاهده مقاله

20 بررسی تجربی اثر قطر و گام وایر بر انتقال حرارت و افت فشار در مبدل حرارتی با لولههای وایر پیچ شده
منصور1*- موسوی قهفرخی؛ سید جمشید2
مشاهده مقاله

21 محاسبه تغییرات شدت و بیناب انرژی نوترونهابه هنگام ورود از قلب راکتور به بازتاباننده و بالعکس به روش شبیه سازی و بکمک کد MCNP4C
خاجو ک؛ احمد )1(*- کمالی مقدم؛ کیومرث )2(
مشاهده مقاله

22 بررسی افزایش سرعت انعقاد خون با استفاده از پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک (DBD)
شهبازی راد؛ زهرا 1؛ عباسی دوانی؛ فریدون 1؛ غلامرضا اطاعتی2؛ سمانه سیفی 3
مشاهده مقاله

23 بررسی اثرات پلاریزاسیون اسپین ذرات بر ناپایداریهای الکترومغناطیسی پلاسمای سوخت همجوشی
محمد* - خانزاده
مشاهده مقاله

24 مدلسازی حادثه قطع کامل برق نیروگاه اتمی بوشهر با استفاده از کد RELAP5 و مقایسه نتایج آن با نتایج آنالیز ایمنی نیروگاه اتمی بوشهر
نرگس محمدبیگیان*؛ محمدباقر غفرانی؛ مجید طالبی؛ مهدی ثقفی
مشاهده مقاله

25 برررسی تاثیرات تعبیه ناحیه مرکزی تهی از سوخت در رآکتورهای دما بالای بسترتوپکی
سید علی1؛ اطهری علاف؛ میترا2؛ مختار
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه