اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و چهارم (1396)
نوبت برگزاری بیست و چهارم
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1396
معرفی
تعداد مقالات: 251

1 بررسی مصرف میله های کنترل از جنس آلیاژ نقره-ایندیوم-کادمیوم در راکتور تحقیقاتی تهران و تاثیر آن بر ارزش میله های کنترل با استفاده از کد MCNPX
عطیه - میروکیلی؛ سید محمد
مشاهده مقاله

2 امکان سنجی تولید Co60 با استفاده از روش پرتودهی هدف های اکسید نیکل و اکسید مس در راکتور تحقیقاتی تهران
زهره- جزءوزیری؛ عطیه* - کاردان؛ محمدرضا- داوری؛ امین- باورنگین؛ الهام- گلشنیان؛ محدثه – یوسفی؛ علی – علوی؛ مسیح – کاظمی دستجردی
مشاهده مقاله

3 محاسبه ترازهای انرژی هسته های سبک در مدل خوشه ای با روش NU
محمدرضا شجاعی سحراصلانزاده
مشاهده مقاله

4 رفتارهای متفاوت تابع ساختار سیستم های چند فرمیونی در تکانه های انتقالی خیلی کوچک و تعریف جدید برای تابع پاسخ سیستم
یحیی یونسیزاده 1
مشاهده مقاله

5 بررسی دزیمتری پیشبالینی کمپلکس های پورفیرینی به عنوان عوامل PDT و تصویربرداری
فضائلی حسینینژاد؛ سیدیوسف* )1(- شانهساززاده؛ سعید)1(– فیضی
مشاهده مقاله

6 فسفونایت در همسایگی نانوذرات تیتانیا برای جذب بهینهی کبالت( II) از محلولهای آبی بهعنوان فلز مزاحم در پسماندهای هستهای
مشاهده مقاله

7 کالیبراسیون هندسی آشکارساز گایگر مولر MX168 به منظور اندازه گیری پرتوزایی بتا در نمونه های اسمیر با استفاده از کد MCNPX2.6
زهره- کاردان؛ محمدرضا*- باورنگین؛ الهام –جزءوزیری
مشاهده مقاله

8 وابستگی خواص ماده هسته ای در نقطه اشباع به میدان مغناطیسی
زینب بردبار
مشاهده مقاله

9 محاسبه ترازهای انرژی هسته های آینه ای )Mn-49Cr49 ( و ایزوبارهای )Ar-38K-38Ca38( با استفاده از کد مدل لایه ای اکسبش
سعید محمدی*؛ بنفشه نعمتی گیو؛ رزیتا شهنایی
مشاهده مقاله

10 طراحی مفهومی نوترونیک یک راکتور تحقیقاتی چند منظوره آب سبک استخری 20 مگاوات مشابه راکتور تحقیقاتی تهران
افشین هدایت*
مشاهده مقاله

11 اندازه گیری عناصر کم مقدار در هسته انار با روش فعالسازی نوترونی
رضا* )1(- میقانی؛ الهام)1( – فتحی وند؛ علی اصغر)2(
مشاهده مقاله

12 محاسبه طیف انرژی نوترون با در نظر گرفتن AMM درحضور میدان مغناطیسی قوی متغیر به Nikiforov-Uvarov کمک روش
مسعود صیدی
مشاهده مقاله

13 نقش ماده تاریک در حود-مقید بودن سیستمهای نوترونی با برهمکنش قوی
مشاهده مقاله

14 محاسبه سطح مقطع و توزیع سد همجوشی و پراکندگی شبه الاستیک واکنش O16 + Zr92 با استفاده از روش کانال کوپل شده
فریدون نژاد؛ راحله* )1(- صادقی
مشاهده مقاله

15 اثر پرتودهی گاما بر محتوای فنول و آنتوسیانین کل دو رقم میوه تازه زرشک ایرانی
(Berberis integerrima and Berberis vulgaris) 2سمیرا برنجی اردستانی*1؛ محمدعلی سحری2؛ محسن برزگر
مشاهده مقاله

16 مقایسه تأثیرچشمههای مختلف پلاسمای غیرحرارتی فشار اتمسفر بر روی بهبود زخمهای سطحی
شهبازی راد؛ زهرا* )1( - عباسی دوانی؛ فریدون)1( - اطاعتی؛ غلامرضا)2( – سیفی؛ سمانه )3(
مشاهده مقاله

17 شبیه سازی شبه دوتایی نو اول برای جداسازی ایزوتوپ های پایدار تلوریوم
فرزانه اعزازی)1(؛ سیدجابر صفدری)1(؛ محمد حسن ملاح*)1(؛ علی نوروزی)2(؛ جواد کریمی ثابت)1(
مشاهده مقاله

18 جداسازی ایزوتوپ های پایدار با استفاده از زنجیره شبکه ایده آل
فرزانه اعزازی)1(، سیدجابر صفدری)1(، محمد حسن ملاح*)1(، علی نوروزی)2(، جواد کریمی ثابت)1(؛ عادل محمودیان)2(
مشاهده مقاله

19 بررسی تأثیر حضورگرید در بهبود زخم درمان شده توسط پلاسمای تخلیه سد دی الکتریک
شهبازی راد؛ زهرا* )1( - عباسی دوانی؛ فریدون)1( - اطاعتی؛ غلامرضا)2( – سیفی؛ سمانه )3(
مشاهده مقاله

20 گرمایش الکترومغناطیسی غیر خطی پلاسما در برهمکنش لیزر با پلاسمای کم چگال
سید ابوالفضل* - پیشدست؛ مسعود – یزدان پناه؛ جمال الدین
مشاهده مقاله

21 محاسبه اکتیوتیه سنگ قیمتی توپاز پس از پرتودهی در راکتور تحقیقاتی تهران
محدثه*)1(- غلامزاده؛ زهره)1(- جزء وزیری؛ عطیه)1( – عزتی
مشاهده مقاله

22 بررسی نرخ رشد ناپایدار وی بل در اشتعال سوخت همجوشی دوتریوم – تری تیوم
خدادادی آزادبنی
مشاهده مقاله

23 پراکندگی رامان در برهمکنش لیزر با پلاسمای مغناطیده
سید ابوالفضل قاسمی1*؛ مهران اکبری سرابی2؛ منصور رضایی مرساق2
مشاهده مقاله

24 Analysis of the Nucleus-Nucleus Interaction near the coulomb barrier Using Folding model
نیک خواه؛ لاله* )1(- رجبی؛ علی اکبر)2(
مشاهده مقاله

25 بررسی quench رنگ و تعیین PSA مناسب جهت اندازهگیری غلظت اورانیوم در نمونه های خاک محیطی در روش شمارش سنتیلاسیون مایع
امیر*)1(- فخاری
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه