اطلاعات دوره
عنوان دوره بیست و ششم (1398)
نوبت برگزاری بیست و ششم
موضوع
برگزار کننده
محل برگزاری
مدیر اجرایی
دبیر علمی
سال برگزاری 1398
معرفی
تعداد مقالات: 261

1 بررسی تغییر نگهدارنده آهنی همسوساز نوترونی کانال D راکتور تحقیقاتی تهران به آلومینیوم یا استیل با روش شبیه سازی
زهره*- باورنگین
مشاهده مقاله

2 بررسی تاثیر پرتودهی گاما بر تغییر رنگ سنگ بریل و تست ثبات رنگ سنگ پس از پرتودهی
زهره*- کاردان؛ محمد رضا-حسنی رخ
مشاهده مقاله

3 مطالعه سیستم کنترلی تکورودی-تکخروجی مستقل برای کنترل موقعیت افقی و جریان پلاسمایی در توکامک 1IR-T با استفاده از کنترلگرهای PID و مقاوم
مرتضی - نقیدخت
مشاهده مقاله

4 بررسی پارامترهای ترموهیدرولیکی محفظه ایمنی راکتور در حادثه LOCA در حالت چند حجمی
محمدباقر*)1(- چوبداررحیم
مشاهده مقاله

5 اثرات پرتوتابی گاما بر جمعیت باکتریهای مفید آغوز گاو
پروین شورنگ* )1(؛ مریم کاظمی)2(؛ مهدی بهگر)1(؛ فرحناز معتمدی سده)1(
مشاهده مقاله

6 محاسبه انرژی بستگی و طول پراکندگی کائون-پروتون با استفاده از معادلات همگن و ناهمگن لیپمن-شوئینگر
تهامی پورزرندی
مشاهده مقاله

7 بهینهسازی هندسهی اتاقک یونش برای آشکارسازی و سنجش تابش آلفا و بتای ناشی از چشمههای
حسین )1( – نوری اصل؛ مهسا* )1( – حمدیپور
مشاهده مقاله

8 محاسبه تغییرات تنش عملکردی در آلیاژ Zr+1%Nb در تابش نوترون
الهه)1(- حسنزاده؛ مصطفی)2( – امیرخانی؛ محمدامین* )2( – بیگدلی
مشاهده مقاله

9 شبیهسازی آسیب اولیه DNA توسط ذرات آلفا در مقایسه با پروتونها و الکترونها
حسین معینی1 و مجتبی مکاری2*
مشاهده مقاله

10 ارزیابی تغییرات طیفی پرتوهای ایکس کمانرژی در سطح اپلیکاتورهای کروی مورد استفاده در پرتودرمانی حین عمل تومورهای پستان
رضا- باغانی؛ حمیدرضا* -آزادگان؛ بهنام- مولوی
مشاهده مقاله

11 ارزیابی موقعیت موثر چشمه الکترون اپلیکاتور Beam shaper با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو
حمیدرضا )1(؛ *- حیدرلو؛ نعمتالله )2(- آقامیری؛ سید محمودرضا )2(
مشاهده مقاله

12 بررسی ناپایداری ریلی ـ تیلور ناشی از کندگی و بهر? انرژی هدف های سوخت همجوشی محصورشدگی لختی
مالک پور؛ آرش* )1(- قاسمی زاد
مشاهده مقاله

13 طراحی و شبیهسازی مونتکارلویی به منظورساخت اولین سامانه بومی پرتودهی درجای فعال و غیرفعال برای مواد غذایی
مصطفی* )1(- اطاعتی
مشاهده مقاله

14 تعیین رطوبت خاک با استفاده از پراکندگی نوترون
عقیل )1( –کاملان نجار*؛ فهیمه)2( – قلعه
مشاهده مقاله

15 بررسی وقوع حادثه ذوب 10 درصدی قلب راکتور تحقیقاتی پیشنهادی فارس و محاسبه دز معادل موثر کل ناشی از این حادثه با استفاده از کد HYSPLIT
یاسر حمیدی اطهر*1؛ فرشاد فقیهی1؛ احمد پیروزمند1؛ نیلوفر منوچهری1
مشاهده مقاله

16 طراحی و شبیه سازی سه بعدی سیستم پیشران پلاسمای هلیکنی
پیمان*ـ حبیبی؛ مرتضی ـ فولادگر
مشاهده مقاله

17 نقاط کوانتومی کادمیم تلورید/ کادمیم سولفید نشاندارشده رادیونوکلید گالیوم-68 : نانوبلورهای فلورسنت امیدبخش برای تشخیص تومورهای سرطانی
سید یوسف * )1(- زارع؛ حکیمه )2(- کریمی؛ شکوفه )2(- فیضی شهزاد )1(
مشاهده مقاله

18 داروی نشاندار راداکلرین-گالیوم-68: یک عامل ترانوستیک جدید برای ادغام فتودینامیک تراپی و تصویربرداری هسته ای
سید یوسف * )1(- یاری؛ فاطمه )2(
مشاهده مقاله

19 بررسی نقش سامانه خنککنندگی اضطراری قلب درجلوگیری از آسیب دیدن سوخت در راکتورهای تحقیقاتی سوخت صفحهای
احسان* )1(- خاکشورنیا
مشاهده مقاله

20 شبیهسازی دستگاه ماموگرافی با گسیل پوزیترون) PEM( به منظور بررسی پارامتر حساسیت سیستم با در نظر گرفتن عمق نفوذ پرتوها در کریستال
مهدی )1(- رشتهبر؛ نیلوفر)1( – محمدی؛ محمدصادق)1( – حسینی؛ سیدابوالفضل* )1(
مشاهده مقاله

21 معرفی یک نانو ترکیب نشاندار جدید برای تصویر برداری PET: نقاط کوانتومی کادمیوم تلوراید تثبیت شده بر روی نانو سیلیکای 41-MCM
راسخ القول؛ آریام )1 و 2(_فضائلی؛ سید یوسف * )1(- مرادی دهقی؛ شهرام )2(-اشتری؛ پرویز )1(
مشاهده مقاله

22 ارزیابی صحت عملکرد نرمافزار اختصاصی Primo در راهاندازی و تعیین خصوصیات دوزیمتریک شتابدهندههای پرتودرمانی
حمیدرضا )1( * -مهدویپویا؛ مهدی )2(- صداقتیزاده؛ محمود )2(
مشاهده مقاله

23 بررسی ترازهای انرژی در ایزوتوپ های O ، 24Mg16 و Ne20
اصلان زاده؛ سحر* )1(- شجاعی؛ محمد رضا)1(-علی اصغر مولوی )2(
مشاهده مقاله

24 مطالعات نوترونی و ایمنی حجم کانال خشک در قلب راکتور تهران
محمد امین امیرخانی دهکردی*1؛ عارف رحیمیان1؛ میر محمد رضا سید حبشی2؛ روح الله عادلی1
مشاهده مقاله

25 محاسبه دز گامای مستقیم ناشی از پرتوزایی قلب برهنه یک راکتور تحقیقاتی توان متوسط
احسان* )1(- حسن زاده
مشاهده مقاله

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 صفحه بعد آخرین صفحه