نوع پذیرش = �������������� ������ �������� ���������� ����������
تعداد مقالات: 48

26 آسیب پرتویی و قابلیت خود ترمیمی در نانوآلیاژهای فلزی
سید امیر حسین فقهی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.12 K)

27 رویکردهای جدید پسا فوکوشیما به طبقهبندی حوادث و راهبرد دفاع در عمق در نیروگاههای هستهای
محمد باقر غفرانی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (358.38 K)

28 محاسبات واکسل دزیمتری مختص بیمار با کدهای محاسباتی بر پایه حل معادالت ترابرد فوتون-الکترون
کمال حداد*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (204.44 K)

29 افت و خیزهای نگرش جمهوری اسالمی ایران بر دانش و فناوری فیزیک هسته ای در 4 دهۀ گذشته
محمد هادی هادی زاده یزدی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.89 K)

30 رشد بلورهای معدنی با کاربردهای سوسوزنی
ابراهیم حاجی علی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (294.81 K)

31 Global status of research and development of radiopharmaceuticals and medical radioisotopes and future trends
Amir Reza Jalilian*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (179.23 K)

32 Broadening Genetic Resources through Mutation Breeding for Global Food Security
Ljupcho Jankuloski*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (173.61 K)

33 اتمها و هسته های کائونی
سیدظفراله کالنتری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (212.9 K)

34 مدیریت پسماند پرتوزا: اهداف، مدیریت یکپارچه وبهینه سازی هزینه مدیریت
علی مالکی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (187.15 K)

35 کاربرد فناوری هسته ای در تولید واکسنهای بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک انسان و دام
فرحناز معتمدی سده*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (186.18 K)

36 خاستگاه و جایگاه میکرودزیمتری
غلامرضا رئیسعلی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (209.56 K)

37 دستاوردهای اخیر در فناوری گداخت هستهای
سید محمود سادات کیائی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (262.29 K)

38 آبشارهای مورد استفاده برای غنیسازی اورانیوم و ایزوتوپهای پایدار به روش سانتریفیوژ گازی
سید جابر صفدری*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (213.58 K)

39 Radiation Oncology: Some basic considerations before treating a patient
Wolfgang Sauerwein*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (223.86 K)

40 روند انتخاب تکنولوژی SMR برای ایران
رضا سیاره*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.89 K)

41 آشنایی با اقلیم فضا و اثر رخدادهای آن بر زیرساختهای حیاتی و چگونگی آمادگی در برابر آن
امید شکوفا*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (183.56 K)

42 بررسی زنجیرهی تأمین رادیوایزوتوپ مولیبدن-99 حاصل از شکافت در ایران
محسن طبسی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (191.85 K)

43 الگوی راهبردی پدافند غیرعامل در برابر تهدیدات پرتوی
علی طالبی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (181.4 K)

44 ترمو لومینسانس، کاربردها و موارد حائز اهمیت
مصطفی زاهدی فر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (181.93 K)

45 تحلیل راهبردی پدافند غیرعامل در توسعه صنعت هستهای کشور
حسین ذکی دیزجی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (188.5 K)

46 پدافند پرتوی، ضرورتها و اقدامات صورت گرفته
محمد ذوالقدر*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (183.91 K)

47 Geoneutrons
Hector Rene Vega-Carrillo*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.61 K)

48 توسعه شبیه ساز نویز نوترونی یک گروهی-یک بعدی در حوزه زمان
سجاد عباسی فشمی؛ ناصر وثوقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (531.34 K)

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه