تعداد مقالات: 3,442

276 مقایسه آبشار مدل Q با آبشار مدل شبه ایدهآل جهت جداسازی ایزوتوپ های پایدار
فاطمه منصورزاده علی اصغر قربانپور خمسه سید جابر صفدری علی نوروزی محمد حسن ملاح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

277 جداسازی ایزوتوپهای پایدار زینان با استفاده از آبشار مربعی
فاطمه منصورزاده سید جابر صفدری علی نوروزی محمد حسن ملاح علی اصغر قربانپور خمسه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.14 MB)

278 چهارچوب امنیت هستهای
حسینی محمدآبادی سیدمحمدرضا بهجت محمدمهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (575.85 K)

279 اثر چگالی و ضخامت پیش لایه فومی در عملکرد شتابدهی لیزری پروتون
رضائی سمیه جعفری محمدجعفر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (502.71 K)

280 تحلیل نوترونیک قلب راکتور ماژولار کوچک 25-CAREM با استفاده از مقایسه نتایج کد MCNPX2.7 و برنامه 3.2. SuperMC
زارع گنجارودی سعید پذیرنده علی کاسهساز یاسر خامه حسین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (718.79 K)

281 تحلیل ترموهیدورلیک قلب راکتور پیشرفته ماژولار کوچک 25-CAREM با استفاده از همبسته-سازی نتایج برنامه 3.2.0SuperMC با کد COBRA-EN
زارع گنجارودی سعید پذیرنده علی کاسه ساز یاسر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (654.36 K)

282 تحلیل ترموهیدرولیک گرمترین مجتمع سوخت قلب راکتور 1000-VVER با استفاده از طراحی برنامه DTH3 مبتنی بر شبکهبندی بیسازمان
زارع گنجارودی سعید ره گشای محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (557.13 K)

283 مطالعات نوترونی و ایمنی کانال خشک در قلب راکتور تهران
محمد امین امیرخانی دهکردی میرمحمدرضا سیدحبشی عارف رحیمیان روح الله عادلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (593.44 K)

284 اعمال روش نیوتن-کریلف برای مدل سازی جریان دوفازی شار رانشی در یک کانال عمودی
حسن اسمعیلی حسین کاظمی نژاد حسین خلفی سید محمد میروکیلی عارف رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (618.21 K)

285 توسع? طراحی مفهومی سامان? جستجوگر چشم? گامای مفقودشده در محیط بسته در حضور چندین چشم? گاما به طور همزمان
رحمانی فائزه فرزانهپور الوارس علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.13 MB)

286 مدلی جدید برای محاسبه جرم هیپرهستههای غیر نسبیتی دارای یک هیپرون
عرب سمانه صالحی نسرین آقایان سیدعلی زاهدی محمود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (841.74 K)

287 مطالعه مقایسه ای رفتار ماسفتها در برابر گامای ناشی از چشمه Co60
اسلامی بهارک بهمنی جواد موحدی فر امیر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (737.79 K)

288 محاسبه منابع موثر در عدم قطعیت سیستم دزیمتری فردی با دزیمتر ترمولومینسانس(TLD)
زارع اشرفی مجتبی خاجوک احمد دهقان سید اصغر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (865.89 K)

289 انجام آزمونهای نوعی بر روی دزیمترهای فردی ترمولومینسانس(TLD) بر اساس سند
زارع اشرفی مجتبی خاجوک احمد دهقان سید اصغر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (958.12 K)

290 بررسی خواص ترمومکانیکی غلافهای 4-SiC ،Zircaloy و SS304L در یک راکتور کوچک مدولار نوعی و انتخاب غلاف مناسب با ضخامت بهینه
محمدزاده محمد ایوبیان نوید میرییان سید فرشاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (586.46 K)

291 بررسی بحرانیت در راکتور شیمیایی انحلال صفحات اورانیومی پرتودیده به منظور تولید Mo99
طیبی پونه سالک نفیسه طبسی محسن محمدی اکبر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (673.99 K)

292 محاسبه توزیع دما در داخل میله سوخت حلقوی با استفاده از روش OCM
حسن اسمعیلی حسین کاظمی نژاد حسین خلفی سید محمد میروکیلی عارف رحیمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (652.68 K)

293 مدلسازی محیط متخلخل حاوی سیال برای مخازن نفتی در روش چاهپیمایی گاما-گاما
رسولی فاطمه سادات مسعودی سید فرهاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (758.39 K)

294 مطالعه تجربی از کوئنچ میله های استیل در دو نانو سیال 2SiO و 2TiO
عارف رحیمیان حسین کاظمی نژاد حسین خلفی سید محمد میروکیلی اعظم اخوان حسن اسماعیلی محمد امین امیرخانی دهکردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.26 MB)

295 تحلیل تجربی و شبیه سازی نانو پوشش دی اکسید تیتانیوم جهت افزایش شار حرارت بحرانی
عارف رحیمیان حسین کاظمی نژاد حسین خلفی سید محمد میروکیلی اعظم اخوان حسن اسماعیلی محمد امین امیرخانی دهکردی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)

296 سنیابی کربن 14 با استفاده از THGEM
سعیده خضری پور محمدرضا رضایی راینی نژاد علی نگارستانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (952.01 K)

297 بررسی محدودیتها و عوامل تعیینکنندهی اندازه باتریهای هستهای بتاولتائیک با مقایسه سلول Pm2O3/Si صفحهای و کروی
موسوی خوانساری سیدمحسن فتحی حسن بختیاری الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (859.46 K)

298 بررسی اثر پارامترهای عملیاتی روی پارامترهای انتقال جرم مدل پراکندگی محوری بهمنظور طراحی ستونهای ضربهای سینیدار افقی
سیده لیلا میرمحمدی سیدجابر صفدری محمد حسن ملاح
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1020.85 K)

299 تاثیر خودجذبی چشمه و پسپراکنی از نگهدارنده چشمه بر پارامترهای کلیدی باتری بتاولتائیک Pm2O3/Si
موسوی خوانساری سیدمحسن فتحی حسن بختیاری الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (888.4 K)

300 بررسی قابلیت آبشار شبه دوجزئی نوع دوم در جداسازی ایزوتوپهای تلوریم
سیده لیلا میرمحمدی فرزانه اعزازی سیدجابر صفدری محمد حسن ملاح سمیرا رضایی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)