تعداد مقالات: 3,442

251 عنوان طراحی مولد پرقدرت امواج تراهرتز جهت بکارگیری در آزمون غیرمخرب قرص سوخت
مرادیان نژاد فرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (626.1 K)

252 تصویربرداری خطی پرتو ایکس با استفاده از TCD1304AP
یوسفی ابوالفضل ? جعفری حمید ? خرسندی مجید ? فائزمهر اردلان ? فقهی امیر حسین ?
مشاهده مقاله | اصل مقاله (982.69 K)

253 تحلیل عملکرد ترمو مکانیکی میله سوخت راکتور NuScale در مدت زمان 100 روز و بررسی تاثیر استفاده از حفره در مرکز میله سوخت
مجید زیدآبادی نژاد حسین زایرمحمدی ریشهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (838.33 K)

254 بررسی تجربی پایداری بلند مدت دزیمتر PS-MWCNT تحت تاثیر پرتوهای گاما در ناحیه رادیوتراپی
مسیبی آرمین ملکی شهریار ضیائی فرهود حاجیلو ناهید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (886.64 K)

255 مقایسه تجربی خطی بودن پاسخ دز نانوکامپوزیتهای پلی استایرن-اکسید گرافن (PS/GO) و پلی استایرن-نانو صفحه گرافن (PS/GNP) تحت پرتودهی گاما
شهریار ملکی آرمین مسیبی فرهود ضیائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (890.19 K)

256 شبیهسازی و بهینهسازی بازدهی سیستم تصویربرداری کامپتون مبتنی برآشکارسازهای نیمهرسانا با استفاده از کد کامپیوتری 4GEANT
نیکنامی مصطفی ابراهیمی لوشاب مهدی حسینی سید ابوالفضل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (671.74 K)

257 معرفی یک عامل تصویر برداری هسته ای جدید با استفاده از رادیونوکلید گالیوم-68 و فناوری نقاط کوانتومی
قرقانی شیما فضائلی سید یوسف زارع حکیمه شهزاد فیضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (854.73 K)

258 ارزیابی و مقایسه دزتجمعی کبد و اندام های مجاور در براکی تراپی کبد به کمک کدFLUKA
کریمیان آرزوحدادی اصغرسعیدزاده الهام، کریمیان آرزوحدادی اصغرسعیدزاده الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.07 MB)

259 میزان تولید و نحوه ی پخش محصولات حاصل از شکافت طی حادثه ی LBLOCA در درون کانتیمنت راکتور 1000-WWER
صالحی محسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (626.03 K)

260 محاسبهی ضریب کیفیت میانگین و معادل دز محیطی پرتوهای کیهانی با رویکرد میکرودزیمتری
مصلحی امیر برادران سمانه عدالتخواه الهام
مشاهده مقاله

261 بررسی تاثیر آیزواسپین بر طیف انرژی هستههای سبک )?=Z?? ( با عدد جرمی فرد در مدل
قپانوری مریم امیری نرجس جعفریزاده محمد علی وثوقی سارا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (987.15 K)

262 سنتز و بررسی خواص ترمولومینسانس هیدروکسی اپتایت نانوساختار آلاییده با سریم از دیدگاه دزیمتری
دانشور حمیده ضیایی فرهود شفائی مصطفی منوچهری فرهاد کاکائی سعید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.53 MB)

263 محاسبه میزان تغییر شکل موثر تراز های مختلف زنجیره ایزوتوپی ساماریوم با استفاده از مدل برهمکنش بوزونی
حسین نژاد عسگر جلیلی مجارشین امیر صبری هادی فنگ پان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (900.77 K)

264 شبیهسازی نویز نوترونی ناشی از بارگذاری اشتباه دو مجتمع سوخت مجاور در قلب راکتور بوشهر و تحلیل ترموهیدرولیکی آن بهروش تککانال گرمشونده
نقوی دیزجی داودکللی علی وثوقی ناصر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1015.04 K)

265 سنتز و بررسی رفتار بیولوژیکی نانوذرات 4Ga@TGA-Fe3O67 در حیوانات آزمایشگاهی
سمیعی متین میلاد اشتری پرویز فیضی شهزاد بیدمشکی پور علی فضائلی یوسف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (850.23 K)

266 بررسی توزیع زیستی و نشاندار سازی رادیو اکتیو نانوذرات طلای عاملدار شده با تیوگلیکولیک اسید بوسیله گالیوم-68 : معرفی یک عامل تشخیصی جدید PET
اشتری پرویز فضائلی سید یوسف کاردان محمدرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (880.57 K)

267 افزایش جوانه زنی و شاخص ویگور بذر گندم با پلاسمای سرد اتمسفری
مازندرانی ابوالفضل غفوری فرد حسن اسکندری علی گودرزی شروین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (711.26 K)

268 محاسبه ضریب تبدیل جریان آشکارسازهای خود توان به نرخ گرمای خطی در راکتورهای WWER-1000
جلیلی بهابادی محمد حسن خواجوند نوراله پایانی امیر حسنزاده رضا ارتجایی محمد محسن.
مشاهده مقاله | اصل مقاله (739.48 K)

269 بررسی پراکندگی های موثر در حرکت آشوبناک الکترونها در برهمکنش پالس قوی لیزر با
خلیل زاده الناز چخماچی امیر یزدانپناه جمال الدین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (619.72 K)

270 کاهش شدت انرژی زمینه ناشی از سرب-210 با استفاده از یک لایه مناسب حفاظتی برای حفاظ های تهیه شده از سرب طبیعی با بهره گیری از کد محاسباتی MCNP و بررسی نتایج تجربی حاصل از آن
نازنین ایلیات محمد میرزایی داریوش سرداری فاطمه بلوری نوین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

271 شناسایی رادیوایزوتوپ در طیف گاما با استفاده از الگوریتم گلد
علیزاده داوداشرفی صالح قلعه اسدی آیدین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (908.66 K)

272 تعیین منحنی کالیبراسیون انرژی آشکارساز سوسوزن پلاستیک جهت شمارش نوترون های حرارتی
عزیزی مریم عباسی دوانی فریدون قاسمی بهجت محمدی عقیل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (967.53 K)

273 بررسی تست Unloading راکتوربوشهربا استفاده ازکدهای Wims5bو 2.7Parcsv
حسینلو مجید عباسی محمدرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (802.35 K)

274 بررسی هسته O 168 با استفاده از مدل جبری خوشه ای
امیری نرجس قپانوری مریم جعفریزاده محمدعلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.37 MB)

275 محاسبات دزیمتری و بهینه سازی حفاظ بیولوژیکی دستگاه IECF
وثوقی سارا قپانوری مریم بابایی مرتضی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (690.27 K)