تعداد مقالات: 3,442

226 طراحی و شبیه سازی سه بعدی سیستم پیشران پلاسمای هلیکنی
پیمان*ـ حبیبی، مرتضی ـ فولادگر، کارکن پیمانـ حبیبی مرتضی ـ فولادگر محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

227 نقاط کوانتومی کادمیم تلورید/ کادمیم سولفید نشاندارشده رادیونوکلید گالیوم-68 : نانوبلورهای فلورسنت امیدبخش برای تشخیص تومورهای سرطانی
سید یوسف * )1(- زارع، حکیمه )2(- کریمی، شکوفه )2(- فیضی شهزاد )1(، فضائلی سید یوسف زارع حکیمه کریمی شکوفه فیضی شهزاد، فضائلی سید یوسف زارع حکیمه کریمی شکوفه فیضی شهزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (758.53 K)

228 داروی نشاندار راداکلرین-گالیوم-68: یک عامل ترانوستیک جدید برای ادغام فتودینامیک تراپی و تصویربرداری هسته ای
فضائلی سید یوسف یاری فاطمه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (769.77 K)

229 بررسی نقش سامانه خنککنندگی اضطراری قلب درجلوگیری از آسیب دیدن سوخت در راکتورهای تحقیقاتی سوخت صفحهای
احسان* )1(- خاکشورنیا، بوستانی احسان خاکشورنیا صمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (847.16 K)

230 شبیهسازی دستگاه ماموگرافی با گسیل پوزیترون) PEM( به منظور بررسی پارامتر حساسیت سیستم با در نظر گرفتن عمق نفوذ پرتوها در کریستال
رشیدی مهدی رشتهبر نیلوفر محمدی محمدصادق حسینی سیدابوالفضل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (886.85 K)

231 معرفی یک نانو ترکیب نشاندار جدید برای تصویر برداری PET: نقاط کوانتومی کادمیوم تلوراید تثبیت شده بر روی نانو سیلیکای 41-MCM
راسخ القول آریام و فضائلی سید یوسف مرادی دهقی شهرام اشتری پرویز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (757.14 K)

232 ارزیابی صحت عملکرد نرمافزار اختصاصی Primo در راهاندازی و تعیین خصوصیات دوزیمتریک شتابدهندههای پرتودرمانی
باغانی حمیدرضا مهدویپویا مهدی صداقتیزاده محمود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (573.46 K)

233 بررسی ترازهای انرژی در ایزوتوپ های O ، 24Mg16 و Ne20
اصلان زاده سحر شجاعی محمد رضاعلی اصغر مولوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.01 MB)

234 مطالعات نوترونی و ایمنی حجم کانال خشک در قلب راکتور تهران
محمد امین امیرخانی دهکردی عارف رحیمیان میر محمد رضا سید حبشی روح الله عادلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (637.12 K)

235 محاسبه دز گامای مستقیم ناشی از پرتوزایی قلب برهنه یک راکتور تحقیقاتی توان متوسط
بوستانی احسان حسن زاده مصطفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

236 تغییرات سد اول شکافت هستههای سنگین با افزایش عدد نوترونی
زنگنه هادی کاردان اعظم هادیزاده یزدی محمد هادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.29 MB)

237 بررسی توزیع بیولوژیکی کمپلکس نشاندار شده پورفیرینی با رادیونوکلید گالیوم-67 بر روی نانو سیلیکای 41-MCM عاملدار شده به عنوان یک عامل تصویربرداری هسته ای
فضائلی سید یوسف اسدی فاطمه و نامور آغداش سیمین جانی تباردرزی سیمیناشتری پرویز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (898.8 K)

238 تحلیل اختلاف ارزش راکتیویته روشهای مونت کارلو و یقینی در گزارش تحلیل ایمنی راکتور تحقیقاتی تهران و رفع اشکالات موجود
بوستانی احسان خوش احوال فرخ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (709.38 K)

239 تصویربرداری یونولومینسانس در فشار هوا: ابزاری جهت مطالعه نمونههای گسیلنده لومینسانس
نیکبخت طاهره یدالهزاده بهزاد زحمتکش اصفهانی میثم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (681.68 K)

240 استفاده از رادیوگرافی برای تشخیص عیوب در تابلوهای نفیس هنری
قیاسی سیده مریم یاحقی عفت مادرید گارسیا خوزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (925.5 K)

241 سنتز و مشخصه یابی نانوذرات اکسید بریلیم و بررسی خواص ترمولومینسانس آن ها در آشکارسازی تابش گاما
فیضی شهزاد فرجی شادی و صبوری دودران امیرعباس عالیپور آنیتا اشتری پرویزشربتداران معصومهمعتمدی سده فرحناز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (735.75 K)

242 سنتز نانو صفحات گرافن عامل دار شده با گروه های آمین و مطالعه عملکرد آن در حذف حذف یون استرانسیم
سجادی سوده السادات
مشاهده مقاله | اصل مقاله (844.03 K)

243 بهینه سازی مگنت های دایمی چندگانه چشمه یونی هیدروژن منفی
حسین زاده مریم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (820.59 K)

244 محاسبه میزان رهاسازی تریتیوم و دیگر هستههای پرتوزا در پسابهای خروجی نیروگاه بوشهر
زمانی مجید و رستمی حسن اخوان حریری الهه سپانلو کامران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (807.1 K)

245 شبیهسازی نوترونی قلب راکتور موجرونده )TWR( درسیکل اول و دوم با استفاده از کد
امانالهیدرچه لیدا خردمندسعدی محسن جهانفرنیا غلامرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1010.45 K)

246 امکان سنجی استفاده از راکتور مینیاتوری اصفهان در مطالعه خوردگی مواد در محیط خورنده و تحت تابش گاما
طاهری فاطمه باقرزاده مجتبی مختاری جواد چوپان دستجردی محمد حسن عسگری افروز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.03 MB)

247 پلی ونیل استات بارگذاری شده با فیلر مختلط: یک نانو کامپوزیت هیبرید آلی/معدنی جدید به عنوان حسگر تابش گاما
محرابیان محمد حسین و فیضی شهزاد مرادی دهقی شهرام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (898.46 K)

248 ساخت و ارزیابی دیسک های حفاظتی در روش پرتو درمانی IORT سرطان پستان
رفایی همتا آهنگری شاهدهی روح اله صالحی باروق مهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (565.87 K)

249 اثر گونههای یونی با بارهای مختلف بر تولید تابش تراهرتز در پلاسما
علیاکبر ابراهیمی رضا شکوری صمد محمدرضا جعفری میلانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (648.48 K)

250 طراحی نوترونیک قلب یک راکتور ماژولار کوچک بر اساس معیارهای ایمنی طراحی با کد
صادق نوعدوست امیر فقیهی فرشاد فخرایی علیامین مظفری مسعود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.43 MB)