تعداد مقالات: 3,442

301 شبیهسازی برخورد غبار پولکیشکل با دیوارهی اول توکامک
بختیاری رمضانی مهدیه عبدالهی درگاه مهناز عبداللهی قهی نیره
مشاهده مقاله | اصل مقاله (664.48 K)

302 تحلیل ترمونوترونی قلب رآکتور ماژولار سایز کوچک پیشرفته SMART با استفاده از کدهای COBRA-EN و CITATION-LDI2 ،WIMS-D5
ظریفی احسان سپانلو کامران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (639.88 K)

303 بررسی اثر فرسودگی بر اجزاء بحرانی سیستم ایمنی ECCS نیروگاه هسته ای 1000VVER با استفاده از مدل مارکوف
محمدحسنی فاطمه پیروزمند احمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (751.93 K)

304 بررسی تأثیر استراتژی نگهداری بر مشخصه های اجرایی سیستم ECCS راکتور 446VVER1000/V تحت تست نظارتی با استفاده از روش چندحالته مارکوف
محمدحسنی فاطمه پیروزمند احمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (813.95 K)

305 تخمین معادل دز جذبی اندامهای مختلف بدن حین کار با رادیوداروهای حاوی تکنسیوم -99
هانیه شعبانپور پیمان رضاییان امیرعباس صبوری دودران و آنیتا عالیپور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (897.8 K)

306 تعیین نسبت معادل آب برای نمونههایی از مواد پرکاربرد در پروتونتراپی
باقری رضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (719.96 K)

307 بررسی اثر ضربة یونی در روش گداخت سریع و محاسبه انرژی آستانة گداخت واکنش هیدروژن- بور
محمدیان پورطالاری علیرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (645.22 K)

308 چارچوب های فلز-آلی اصلاح شده به عنوان جاذب مناسب برای جذب آلاینده مولیبدن از محلول آبی
ساقیان مهدیه دهقان پور سعید شربت داران معصومه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (828.87 K)

309 بررسی انتقال حرارت از لکة داغ در پلاسماهای همجوشی
محمدیان پورطالاری علیرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (837.95 K)

310 ارزیابی تاثیر حفاظگذاری اندامهای جنسی مردان در پرتودرمانی سرطان در ناحیه لگن
جیا سیدبیژن سلیمانی آزاده ظریفی شیوا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (832.36 K)

311 بررسی دز الکترونی در کراس لینک روکش کابلهای فشار ضعیف تابش داده شده با شتابدهنده الکترون
صادقی علیرضا رضایی محمدرضا شیرمردی سید پژمان خضری پور سعیده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (453.82 K)

312 تعیین غلظت رادیواکتیویته طبیعی برخی رادیونوکلییدها در کانسارهای سرب و روی یزد
ماندگاری میمندی سحر تاتاری منصوره پورایمانی رضا صمدزاده یزدی محمدرضا محبیان منیره
مشاهده مقاله

313 مطالعه تئوری تولید رادیوایزوتوپ فسفر-32 با استفاده از نوترونهای تولید شده از سیکلوترون
دهقان زهرا السادات تاتاری منصوره
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.21 MB)

314 دزسنجی بافتهای بدن در مجاورت چشمههای نوترونی Cf252 و 241Am-Be
نور اشرف الدین سید ابوالحسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (723.44 K)

315 بررسی تجربی رسانندگی الکتریکی جو زمین
بهلول علی احمد حمدی پور محمد نوری اصل مهسا
مشاهده مقاله

316 بررسی تغییرات ضرایب باری موثر چهار قطبی برای زنجیره های ایزوتوپی Xe و Cd
مختاری فاطمه صبری هادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (846.38 K)

317 بررسی روش تولید رادیونوکلئید درمانی تربیوم-161 با استفاده از کدهای 3.2EMPIRE و 162Dy(3H,alpha)161Tb با استفاده از واکنش TALYS 1.6
رحیمی لسکوکلایه شهره یوسف نیا حسن_ ذوالقدری سمانه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.15 MB)

318 محاسبه دز نشتی در بخش پرتو درمانی بیمارستان میلاد اصفهان ومقایسه با نتایج شبیه سازی توسط کد MCNP
الهه قاسمی آزاده رفائی و مهدی صالحی باروق
مشاهده مقاله

319 برهمکنش ?????? در کوانتوم کرومودینامیک شبکهای
اطمینان فیصل فیروزآبادی محمدمهدی
مشاهده مقاله

320 وابستگی جرم و شعاع بیشینهی ستارهی نوترونی به تقارنی مادهی هستهای
اطمینان فیصل فداییفرد زهرا نفیسی کاظم
مشاهده مقاله

321 بررسی اثر نحوه توزیع نانوذرات طلا در سلول بر فاکتور افزایش دوز در براکیتراپی تومورهای چشمی
دریاباری فهیمه سادات مسعودی سید فرهاد رسولی فاطمه سادات
مشاهده مقاله

322 محاسبات ) burn up ( در راکتور آلفرد با سوخت MOX و تعیین پارامترهای نوترونی با کد
کامران سپانلو احسان ظریفی کورش رهبری داریوش مستی
مشاهده مقاله

323 تحلیل ترموهیدرولیکی یک مجتمع سوخت راکتورپیشرفته آلفرد با خنک کننده سرب مذاب با استفاده مدل تک کانال گرم شونده
رهبری کورش مستی داریوش سپانلو کامران ظریفی احسان
مشاهده مقاله

324 بررسی ویژگی های حفاظتی و حرارتی میکرو و نانو کامپوزیت تنگستن اکسید در درصدهای وزنی مختلف
صادقی زالی وحید جهانبخش اختای احد زاده ایرج
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.34 MB)

325 اندازهگیری و مقایسه پاسخ نوری و پرتویی سه نوع دیود نوری PIN تجاری برای استفاده در یک سیستم مقطع نگاری پرتو ایکس
اردلان فائزمهر مجید خرسندی حمید جعفری سید امیرحسین فقهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (772.29 K)