تعداد مقالات: 3,442

201 جذب استرانسیم از محلول‌های آبی به‌وسیله‌ی پلی 1- نفتول اصلاح شده با کبالت فروسیانید
طاهر یوسفی* ، حسین قاسمی مبتکر، حمیدرضا معظمی، فائزه اردستانی، علی حقیقی اصل، رامین یاوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (308.06 K)

202 بررسی آسیب ناشی از ذرات پروتون و آلفا در دو مدل DNA
علی روحی مردق*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (422.99 K)

203 ارزیابی پرتوگیری های محیطی درهوا و دز جذب شده در بافت های نرم در اثر تابش های القایی رادیوایزوتوپ های تولید شده در نمونه های خاک
قاسم سوری* ، مسعود عبداله زاده، محسن شایسته، اردشیر باقری، قاسم سوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (572.78 K)

204 ارزیابی میزان غلظت و دز استنشاقی آلایندهای محیطی پرخطرI-131 و Te-132 در اثر اعوجاج وتلاطم ساختمانهای محدوده منبع آلودگی پرتوی
قاسم سوری* ، مسعود عبداله زاده، محسن شایسته، اردشیر باقری، حسین طاووسی، قاسم سوری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (959.32 K)

205 اندازه گیری کسر مایع جریان گاز تر خروجی از چاه با استفاده از تلفیق تکنیک گاما و مکانیک سیالات محاسباتی
مهدی ایزدی، عطا الله ربیعی، محسن شریف زاده* ، کمال حداد، رضا فقیهی، عطا الله ربیعی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (528.08 K)

206 طراحی، شبیه سازی و ساخت منبع پلاسمای میکروویو فوق چگال برای استخراج باریکه یون
حسین صادقی، سمانه فاضل پور* ، رضا امراللهی، امیر چخماچی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (521.75 K)

207 نقش اوربیتال های پروتونی در نوارهای پایان پذیر در ناحیه جرمی 160~A
محدثه شایسته فر* ، اعظم کاردان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (457.35 K)

208 افزایش عمر توربین بخار با بهینه یابی زمان وصل RCP یک حلقه خاموش به سه حلقه کاری دیگر نیروگاه بوشهر
سیدمحسن قوامی* ، پیمان منعمی گوهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (777.2 K)

209 بررسی عملکرد نوترونیک چند جاذب سوختنی شناخته شده در مجتمعهای سوخت راکتور بوشهر
زهرا پاپی، فرخ خوش احوال* ، رضا پورایمانی، یاسر کاسه ساز، یاسر کاسه ساز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (899.62 K)

210 بررسی اثر نوع و ضخامت فیلتر تیوپ اشعه ایکس بر کیفیت و شدت طیف
حسن رنجبر* ، محسن محرابی، محسن محرابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (380.05 K)

211 بررسی تغییر نگهدارنده آهنی همسوساز نوترونی کانال D راکتور تحقیقاتی تهران به آلومینیوم یا استیل با روش شبیه سازی
غلامزاده زهره باورنگین الهام
مشاهده مقاله | اصل مقاله (598.31 K)

212 بررسی تاثیر پرتودهی گاما بر تغییر رنگ سنگ بریل و تست ثبات رنگ سنگ پس از پرتودهی
زهره*- کاردان، محمد رضا-حسنی رخ، غلامزاده زهره کاردان محمد رضاحسنی رخ اشکان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (824.57 K)

213 مطالعه سیستم کنترلی تکورودی-تکخروجی مستقل برای کنترل موقعیت افقی و جریان پلاسمایی در توکامک 1IR-T با استفاده از کنترلگرهای PID و مقاوم
مرتضی - نقیدخت، جانفزا مرتضی نقیدخت احمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (819.96 K)

214 بررسی پارامترهای ترموهیدرولیکی محفظه ایمنی راکتور در حادثه LOCA در حالت چند حجمی
محمدصادقیآزاد محمدباقر چوبداررحیم فرزاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (653.26 K)

215 اثرات پرتوتابی گاما بر جمعیت باکتریهای مفید آغوز گاو
پروین شورنگ مریم کاظمی مهدی بهگر فرحناز معتمدی سده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (587.88 K)

216 محاسبه انرژی بستگی و طول پراکندگی کائون-پروتون با استفاده از معادلات همگن و ناهمگن لیپمن-شوئینگر
تهامی پورزرندی، تهامی پورزرندی فرزانه حسنوند مریم، تهامی پورزرندی فرزانه حسنوند مریم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (730.75 K)

217 بهینهسازی هندسهی اتاقک یونش برای آشکارسازی و سنجش تابش آلفا و بتای ناشی از چشمههای
حسین )1( – نوری اصل، مهسا* )1( – حمدیپور، افضل حسین نوری اصل مهسا حمدیپور محمد، افضل حسین نوری اصل مهسا حمدیپور محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1 MB)

218 محاسبه تغییرات تنش عملکردی در آلیاژ Zr+1%Nb در تابش نوترون
الهه)1(- حسنزاده، مصطفی)2( – امیرخانی، محمدامین* )2( – بیگدلی، ترابی الهه حسنزاده مصطفی امیرخانی محمدامین بیگدلی محسن، ترابی الهه حسنزاده مصطفی امیرخانی محمدامین بیگدلی محسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.09 MB)

219 شبیهسازی آسیب اولیه DNA توسط ذرات آلفا در مقایسه با پروتونها و الکترونها
حسین معینی1 و مجتبی مکاری2*، حسین معینی و مجتبی مکاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (977.31 K)

220 ارزیابی تغییرات طیفی پرتوهای ایکس کمانرژی در سطح اپلیکاتورهای کروی مورد استفاده در پرتودرمانی حین عمل تومورهای پستان
رضا- باغانی، حمیدرضا* -آزادگان، بهنام- مولوی، شمسآبادی رضا باغانی حمیدرضا آزادگان بهنام مولوی علیاصغر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (588.21 K)

221 ارزیابی موقعیت موثر چشمه الکترون اپلیکاتور Beam shaper با استفاده از شبیهسازی مونتکارلو
حمیدرضا )1(، *- حیدرلو، نعمتالله )2(- آقامیری، سید محمودرضا )2(، باغانی حمیدرضا حیدرلو نعمتالله آقامیری سید محمودرضا، باغانی حمیدرضا حیدرلو نعمتالله آقامیری سید محمودرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (494.73 K)

222 بررسی ناپایداری ریلی ـ تیلور ناشی از کندگی و بهر? انرژی هدف های سوخت همجوشی محصورشدگی لختی
مالک پور، آرش* )1(- قاسمی زاد، مالک پور آرش قاسمی زاد عباس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (929.5 K)

223 طراحی و شبیهسازی مونتکارلویی به منظورساخت اولین سامانه بومی پرتودهی درجای فعال و غیرفعال برای مواد غذایی
کبیر مصطفی اطاعتی غلامرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (654.81 K)

224 تعیین رطوبت خاک با استفاده از پراکندگی نوترون
محمدی عقیل کاملان نجار فهیمه قلعه نیماو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (644.09 K)

225 بررسی وقوع حادثه ذوب 10 درصدی قلب راکتور تحقیقاتی پیشنهادی فارس و محاسبه دز معادل موثر کل ناشی از این حادثه با استفاده از کد HYSPLIT
یاسر حمیدی اطهر فرشاد فقیهی احمد پیروزمند نیلوفر منوچهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (895.29 K)