تعداد مقالات: 3,442

326 بررسی پیشگرمایش پلاسمای همجوشی هستهای با استفاده از روش حل تحلیلی و شبیه سازی ذرهای دو بعدی پلاسما
کارگریان آمنه حاجیشریفی کمال
مشاهده مقاله | اصل مقاله (683.74 K)

327 بررسی عددی پارامترهای مؤثر بر شتاب الکترون نسبیتی در کانال یونی ایجاد شده در شتابدهندههای پلاسمایی با ابعاد کوچک
کارگریان آمنه مهدیان حسن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (744.16 K)

328 مطالعهی ترابرد ذرات آلفا در افروزش پلاسمای سوخت دوتریم-تریتیم در گداخت محصورشدگی اینرسی به روش افروزش سریع
نوری سحر خان بابائی بابک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.05 MB)

329 بررسی اثر پرتودهی گاما بر محتوای پیگمان لیکوپن و فنول کل، فعالیت آنتیاکسیدانی و کیفیت میکروبی تفاله گوجهفرنگی
برنجی اردستانی سمیرا دهقان بازخانه مهری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.17 MB)

330 تعیین پارامترهای حفاظتی برخی از شیشه های تلوریت در برابر تابش چشمه های رادیوایزوتوپی گاما
خباز رحیم محمدرفیعی فائزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (712.43 K)

331 چارچوب های آلی – فلزی تغییر یافته جهت جداسازی ایزوتوپهای گازی هیدروژن: مطالعه ای بر پایه نظریه تابعی چگالی
عربیه مسعود تقی پور آذر یاور احمدی سیدجواد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (765.38 K)

332 بررسی خواص الکتریکی و فوتولومینسانس لایه نازک CdS تحت تابش پرتو گاما
توحیدی توکل یوسفپور نوینی نسیم جمشیدی قلعه کاظم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (764.33 K)

333 سنتز و بررسی خواص ترمولومینسانس هیدروکسی اپتایت آلاییده با ناخالصیهای تکی و ترکیبی لانتانیدها از دیدگاه دزیمتری
دانشور حمیده ضیایی فرهود شفائی مصطفی منوچهری فرهاد کاکائی سعید
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.52 MB)

334 بررسی میزان دز دریافتی از چشمه پرتوزای ایریدیم192 با آهنگ دز بالا در درمان سرطان ریه به روش براکی تراپی
بیرجندی محمدمهدی رومی افشین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (613.08 K)

335 توسعه کد محاسبات طیف پادنوترینو راکتورهای هستهای
جلیلی بهابادی محمد حسن.
مشاهده مقاله | اصل مقاله (775.43 K)

336 بررسی رفتار تله های ثابت و نوسانی اکسید در رادفتها
اسلامی بهارک بهمنی جواد موحدی فر امیر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (738.55 K)

337 طراحی شبکه سینکروترون برای باریکه پروتون
حسین زاده مریم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (782.77 K)

338 تعیین نسبت بار میونی با دادههای شبیهسازی شده با کد کورسیکا
فضلعلیزاده مائده بهمن آبادی محمود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.45 MB)

339 بررسی حساسیت روش آنالیز عنصری بافت به نوفه )نویز( طیف گاما با استفاده از طیف گاماهای آنی تولید شده در حین پروتون تراپی
فرشته ساحلی ناصر وثوقی زعفر ریاضی فاطمه سادات رسولی هادی شهابینژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (678.04 K)

340 بررسی امواج سالیتونی در پلاسمای همجوشی توکامک شامل ذرات دارای تابع توزیع کرنز
میرزائی مهدی متولی سید محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (897.1 K)

341 سنتز کربن-گرمایی کاربید بور حاوی کربن آزاد ناچیز با کاربرد کاتالیزور منیزیم کلرید
بخشی مسعود سوری علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (810.29 K)

342 تعیین آستانه گذر الکتریکی دزیمتر مبتنی بر نانوکامپوزیت پلی استایرن-نانولوله کربنی چند دیواره: مقایسه تجربی و شبیهسازی
آرمین مسیبی شهریار ملکی فرهود ضیائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (887.06 K)

343 تحلیل عملکرد ترکیبات مختلف جهت استفاده به عنوان حفاظ پرتویی راکتور کوچک و ماژولار ABV، با استفاده از کد MCNPX
کریمی جواد شایسته محسن زنگیان مهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (808.74 K)

344 محاسبات مصرف سوخت راکتور کوچک و ماژولار MASLWR با استفاده از کد MCNPX
کریمی جواد شایسته محسن زنگیان مهدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (901.02 K)

345 اثر پرتودهی گاما بر فعالیت آنتیاکسیدانی و محتوای فنول کل برخی سبزیهای برگی تازه برنجی
اردستانی سمیرا احمدی روشن مرضیه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (932.98 K)

346 طراحی و شبیهسازی پارامترهای موثر در خنککاری تارگت جامد مولد نوترون صنعتی 400 وات
باقری علی صداقتموحد مرتضی رضایی عماد اصلزعیم علیرضا قپانوری مریم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (746.38 K)

347 فاصله سنجی دیواره های فلزی در تجهیزات دو جداره با پدیده کامپتون
ساسانپور محمد تقان شریف زاده محسن طاهری علی عسکری مجتبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (993.73 K)

348 توان تفکیک جرمی دام چهار قطبی پائول در محصورسازی یونهای گازی 6UF در اثر پتانسیل بار فضایی
پیشبین نوشین سادات کیایی سید محمود یورتچی پروین الهی مجید شفاعی سیدرضا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (714.96 K)

349 پدافند غیرعامل با رویکرد مقابله با حوادث هستهای در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس
سید علی احمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (737.41 K)

350 بررسی تاثیر غلظت گادولینیوم بر راکتیویته اضافی قلب و فاکتور بیشینه قدرت شعاعی و محوری در یک راکتور هستهای SMR با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
شاهمیرزایی عالمه انصاریفر غلامرضا کرانیانی علی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)