کلیدواژه ها = خواص اپتیکی
تعداد مقالات: 1

1 بررسی تغییرات خواص اپتیکی سوسوزن LiI در اثر برخورد شار نوترون راکتور تحقیقاتی تهران
محمدحسن رحیمی*، سید امیرحسین فقهی، حمید جعفری، سید مهرداد زمزمیان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.62 MB)