کلیدواژه ها = 0 0
تعداد مقالات: 369

351 بهینه سازی محل کاشت سوزن های ایریدیوم در درمان سارکوما به کمک شبیه سازی مونت کارلوMCNP
مشاهده مقاله | اصل مقاله (220.64 K)

352 شبیه سازی سیستم درمانی کوتاه برد چشمه 192-Ir برای محفظه های درون حفرهای تاندم و اووئید با کد MCNPX و اعتبارسنجی تجربی با دزیمترهای TLD
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.8 K)

353 مطالعه بر روی سینتیک، ایزوترم، مکانیسم و منحنی عبور در جذب اورانیوم از محیط های آبی توسط میکروکپسول های DEHPA & TBP
مشاهده مقاله | اصل مقاله (359.27 K)

354 بهینه سازی شیب حرارتی در مرحله افزودنی زدایی سینترینگ قر صهای دی اکسید اورانیوم
نوید کدخدائی فرزاد مرادیان نژاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (206.65 K)

355 تهیه مبادله کننده کامپوزیتی جدید"پلی اکریلونیتریل -دی اکسیدمنگنز -دی اکسیدزیرکونیوم" و بررسی توانایی آن در جذب استرانسیوم و بعضی عناصرآلاینده دیگر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (209.26 K)

356 بررسی همگرایی باریکه الکترونی در نخستین مغناطیس منحرف کنندة "رودوترون" (200(TT
مشاهده مقاله | اصل مقاله (87.14 K)

357 محاسبه بهره تولید نوترون با بکارگیری کریستال های پایروالکتریک
محمدرضا اسکندری لادن رضائی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (94.92 K)

358 بررسی پارامترهای فیزیکی موثر بر موج فشار در روش همجوشی محصورشدگی لختی
آرش مالک پور عباس قاسمی زاد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (104.92 K)

359 بررسی مراکز رنگی ایجاد شده در اثر تابش یون ساز گاما در تک بلور های KCl بدون ناخالصی و نیز همراه با ناخالصی های Li, Ti & Ca
مشاهده مقاله | اصل مقاله (104.82 K)

360 شبیه سازی چشمه یون Multicusp توسط کد 4Geant و Femlab
فاطمه خدادادی آزادبنی محمود صداقتی زاده کامران سپانلو سید علی موسوی زرندی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (113.04 K)

361 بررسی و اندازه گیری خواص دزیمتری ترمولومینسانس کلسیم فلوراید (CaF)
مهدی غلام پورواه علیرضا معینی؟ جعفر قیصری غضنفر میر جلیلی لیلا شکاری محمد على
مشاهده مقاله | اصل مقاله (493.35 K)

362 بررسی تاثیر موازی ساز سربی بر قدرت تفکیک آشکارساز "۲ یدور سدیم با استفاده از دو چشمه یکسان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (997 K)

363 بررسی پارامترهای تولید رادیوایزوتوپ گالیم -۶۸ تحت واکنش مستقیم "Zn(p.n)"Ga
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.04 MB)

364 LEVEL STUDIES OF "Ge VIA(pny) REACTION AND DENSITY OF DISCRETE LEVELS IN "Ge
مشاهده مقاله | اصل مقاله (490.1 K)

365 ارتباط بین میزان بارندگی و نفوذ Cs"3 در خاک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (393.57 K)

366 مقایسه دقت اندازه گیری مدل های مختلف پرتو سنج های گاما و عملکرد انواع دزیمترهای قلمی مورد استفاده در مراکز کار با پرتو ایران
عبدالکاظم انصاری نژاد و مهدی حسینی پویا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (196.38 K)

367 پیش بینی زلزله توسط سیستم ترکیبی لیدار جذبی تفاضلی و آشکارساز فوزویج با اندازه گیری تغییرات غلظت گاز رادون از راه دور
پرویز پروین غلامرضا داود آبادی پرویز پروین غلامرضا داود آبادی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (185.62 K)

368 بهینه سازی خورش 39-CR و تولید ردپاهای ذرات آلفا زیر میکرونی
بابک ژاله پرویز پروین مهران طاهری شهره رجایی ابراهیم حسنی منصور عسگری بابک ژاله پرویز پروین مهران طاهری شهره رجایی ابراهیم حسنی منصور عسگری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (563.58 K)

369 طراحی، ساخت و بررسی خواص بتن سنگین ساخته شده با سنگ آهن برای استفاده در حفاظ پرتوهای گاما
غلامرضا رئیس على و نعمت اله بخشی على مهدوی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (197.99 K)