کلیدواژه ها = 0 0
تعداد مقالات: 369

201 مطالعه ی گذارفاز شکل برای هسته های ناحیه گذاری - (5)U (6)SOبا استفاده از نظریه ی بحران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.09 K)

202 حل دقیق مدل (5)X برای هسته ها در انرژیهای تحریک پایین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (248.97 K)

203 امکان اندازه گیری عناصر ماتریس هسته ای واپاشی دو بتا بدون نوترینو (0vBB) با استفاده از سطح مقطع واکنش های تبادل بار نوع ( n,p )
مشاهده مقاله | اصل مقاله (293.71 K)

204 مطالعه تحول شکافت هسته ۲۳۹Np با در نظر گیری اثرات نیروهای اتلافی در چارچوب مدل آماری تصحیح شده کرامرز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.49 K)

205 بررسی ساختار هسته Dy با استفاده از تقارن دینامیکی جزئی (3)SU
مشاهده مقاله | اصل مقاله (214.72 K)

206 محاسبه انرژی بستگی جفت A در هسته Be یک سیستم چند نوکلئونی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (210.74 K)

207 محاسبه انرژی بستگی و شعاع باری دوترون در حضور پتانسیل یوکاوا و پتانسیل تبادلی پیون با استفاده از روش تحلیلی Nikiforov-Uvarov
مشاهده مقاله | اصل مقاله (276.04 K)

208 بررسی نوار دورانی ابر اسپینی در هسته ۱۵۹Er
مشاهده مقاله | اصل مقاله (221.71 K)

209 تعیین تابع برانگیختگی Al+p برای آنالیز پیچی آلومینیوم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (233.13 K)

210 طیف انرژی معادله دیراک با در نظر گرفتن تقارن اسپینی و شبه اسپینی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (179.55 K)

211 بررسی اتلاف انرژی در کانال A برای فرایندهای شکافت، واپاشی زا و گسیل خوشه ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (152 K)

212 تعیین وابستگی پارامترهای کشتاور لختی دورانی هسته های زوج زوج پایدار ۱۸۶>A>۱۵۲ به عدد جرمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (151.9 K)

213 محاسبه جفت شدگی های نوکلئون - مزون در پتانسیل هسته ای تبادل تک بوزونی با استفاده از روش هولوگرافی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (182.63 K)

214 مقایسه پهنا و انرژی جذب شده در منحنی های برای همبرد، برای هادرونهای سبک در فانتوم آب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (205.19 K)

215 چرا پتانسیل های نوکلئون- نوکلئون قادر به توجیه نتایج تجربی سه نوکلئونی نمی باشند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (203.64 K)

216 محاسبه سهم حضور ابر پایون و ذره دلتا بعنوان اثرهای محیط هسته ای در تابع ساختار هسته های دوترون ، تریتیوم و هلیوم ۳
مشاهده مقاله | اصل مقاله (200.6 K)

217 بررسی انرژی بستگی و گشتاور مغناطیسی هسته ای در مدل جامع هسته ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (199.86 K)

218 بررسی اثر تغییر شکل و تحریکات تجمعی بر روی چگالی ترازهای انرژی هسته ای در سری لانتانیدها با استفاده از نظریه میکروسکوپی ابر شارة تعمیم یافته
مشاهده مقاله | اصل مقاله (217.9 K)

219 تراورد: نرم افزار حل نیمه تحلیلی معادله چند گروهی ترابرد نوترون زوج پاره در مختصات دلخواه دو بعدی با استفاده از مولد شبکه گمبیت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (227.6 K)

220 اندازه گیری ثابت تلاشی نوترونهای آنی به روش واریانس به میانگین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (160.05 K)

221 مقایسه داده های بدست آمده حاصل از پایش محیطی میدانی در ساختگاه پسمانگور انارک در دو فصل تابستان و زمستان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.68 K)

222 آنالیز رفتار حباب و تعیین سهم کمی مکانیزم های مختلف انتقال حرارت ناحیه جوشش هسته ای فروسرد بر روی یک میله داغ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (219.38 K)

223 بررسی یک مدل ریاضی و معرفی چند کد کامپیوتری جهت شبیه سازی فعالیت پرتوزایی محصولات خوردگی و انتقال و انباشت این مواد در خنک کننده LWR
مشاهده مقاله | اصل مقاله (330.82 K)

224 جبرانسازی رفتار غیر خطی کنترل ولو در سیستم توربین بخار نیروگاه هسته ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (169.75 K)

225 مدلسازی محفظه تنظیم فشار با استفاده از مدل چهار ناحیه ای و مقایسه نتایج بدست آمده با نتایج موجود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (252.22 K)