کلیدواژه ها = 0 0
تعداد مقالات: 369

126 تعیین مکانیسم مولکولی افزایش تولید لیزین در باکتری موتانت کورینه باکتریوم گلوتامیکوم حاصل از پرتوتابی گاما با استفاده از نشانگر STS
مشاهده مقاله | اصل مقاله (231.41 K)

127 مقایسه نتایج محاسبات بهره نوترونی هدف تلاشی با استفاده از کدهای 2011.FLUKA V و 2.6 MCNPX
مشاهده مقاله | اصل مقاله (258.63 K)

128 طراحی و ساخت محفظه تیوپ تترود با توان بالا جهت شتابدهنده رود ترون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (240.96 K)

129 بررسی اثر پرتو الکترون بر خواص مکانیکی آلیاژ EVA/LDPE تقویت شده با الیاف شیشه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (237.91 K)

130 امکانسنجی ساخت حسگر نوری جهت اندازه گیری انرژی ذرات باردار شتابدهنده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.26 K)

131 تعیین توزیع عمقی عناصر با روش پیکسی تفاضلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (210.52 K)

132 طراحی و شبیه سازی سیستم آرام کننده نوترون شامل فیلتر فوتونی و حرارتی برای BNCT
مشاهده مقاله | اصل مقاله (213.14 K)

133 شبیه سازی توزیع انرژی پوزیترونهای تولید شده در اثر فرایند تولید زوج توسط تابش کانالی صفحه ای الکترونهای نسبیتی از بلور تنگستن با استفاده از کد مونت کارلوی MCNPX
مشاهده مقاله | اصل مقاله (269.94 K)

134 غنی سازی ایزوتوپ 54Fe به روش جداسازی الکترومغناطیسی ایزوتوپها و تصفیه شیمیایی آن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.43 K)

135 ترابرد پرتوهای گاما و محاسبه توزیع ارتفاع پالس با استفاده از روش قطعی و احتمالاتی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (236.07 K)

136 استریلیزاسیون پسماند های عفونی بیمارستانی با استفاده از تکنولوژی باریکه الکترون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.81 K)

137 مطالعه پاسخ EPR هیدروکسی اپتایت دو په شده با کربن به روش بمباران یونی جهت دزیمتری پرتوهای گاما
مشاهده مقاله | اصل مقاله (252.35 K)

138 بررسی تغییر در فاکتور هندسی چشمه و اثر آن بر بهبود توانایی تفکیک آب و خاک رس در سیستم چگالی سنج دوفازی و مقایسه نتایج با شبیه سازی کد محاسباتی MCNPX
مشاهده مقاله | اصل مقاله (245.07 K)

139 طراحی یک شتاب دهنده ی خطی موج ایستا در باند X
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.64 K)

140 تعیین اکتیویته پولک گسیلنده گاما تأخیری در فعالسازی نوترونی به روش محاسباتی و مقایسه با نتایج تجربی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228.24 K)

141 مطالعه و بررسی بهره بازیابی مراحل متنوع تخلیص شیمیایی ایزوتوپ غنی شده روی-۶۸ با استفاده از ردیاب رادیوایزوتوپ روی-۶۵
مشاهده مقاله | اصل مقاله (277.99 K)

142 بررسی تأثیر توام پرتوهای الکترونی پرانرژی و سیستم لجن فعال بر تصفیه و رنگ زدایی پساب نساجی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (219.47 K)

143 طراحی ضخامت بهینه برای کند کننده ی آب در تحلیل گامای آنی حاصل از فعالسازی نوترونی (PGNAA با استفاده از کد محاسباتی MCNPX و نتایج تجربی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (258.08 K)

144 بکارگیری پرتوهای گاما در کشف مین های زمینی باقی مانده از جنگ تحمیلی در خاک ایران با استفاده از روش مونت کارلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (470.03 K)

145 ارزیابی غلظت ذرات معلق هوای شهر کرج با استفاده از روش فعال سازی نوترونی و آنالیز جذب اتمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (220.33 K)

146 طراحی و بهینه سازی حفاظ ماهواره برای کاهش اثرات الکترونهای به دام افتاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (237.61 K)

147 طراحی و ساخت پلی اتیلن بوردار و اندازه گیری پارامترهای نوترونی آن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (239.11 K)

148 طراحی چگالی سنج هسته ای جهت استفاده در صنایع چوب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (209.24 K)

149 بهینه سازی خواص حفاظتی کامپوزیت ( PE-B/Ti/W/Pb در برابر تابش چشمه نوترونی با بهره گیری از روش طراحی آزمایش سطح پاسخ
مشاهده مقاله | اصل مقاله (243.54 K)

150 شبیه سازی سه بعدی چشمۂ یونی سیکلوترون کرج و طراحی مفهومی ساخت آن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (218.07 K)