کلیدواژه ها = 0 0
تعداد مقالات: 369

101 بررسی توان توقف و برد دوترون ها در پلاسمای همجوشی احتراق سریع
مشاهده مقاله | اصل مقاله (203.79 K)

102 مطالعه پارامتر های اپتیکی پلاسمای همجوشی تبهگن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (192.8 K)

103 تأثیر ولتاژ و فشار گاز بر مشخصه های زمانی تنگش و گسیل ایکس سخت در دستگاه پلاسمای کانونی UIPF1
مشاهده مقاله | اصل مقاله (274.25 K)

104 تعیین شار مغناطیسی در توکامک دماوند با استفاده از روش رشته جریان به منظور نمایش مرز پلاسما
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228.75 K)

105 طراحی نرم افزار تشخیص مرز پلاسما در توکامک دماوند (PBRCT)
مشاهده مقاله | اصل مقاله (223.45 K)

106 وابستگی انرژی پتانسیل مغز دافعه در برهم کنشهای نوکلئونی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (223.03 K)

107 تأثیر دمایی هسته مرکب برروی دینامیک واکنشهای همجوشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (239.82 K)

108 بررسی انتقال الکترونهای سرد از میان پلاسمای گرم در اشتعال سریع در همجوشی محصور شدگی اینرسی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (199.24 K)

109 مطالعه وابستگی تغییرات فشار مخلوط D- He به غلظتهای نسبی هلیوم با استفاده از پتانسیل 6-exp
مشاهده مقاله | اصل مقاله (240.94 K)

110 گذار فاز شکل کوانتومی مرتبه دوم در سیستم های هسته ای محدود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (197.88 K)

111 مقیاس بندی دینامیک هدف های استوانه ای در همجوشی محصور شده لختی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (213.68 K)

112 محاسبه ی چگالی آهنگ توان همجوشی در نانو ذرات کریستال پالادیوم دوتریوم دار با در نظر گرفتن اثرات پتانسیل همپوشانی و آهنگ افت و خیز دوتریومها در سه بعد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.77 K)

113 محا سبه ی ضریب چسبندگی اس تاو به ذرات باردار ناشی از واکنش های همجوشی در روش همجوشی با کا تا لیزور اس تاو و بررسی سطح مقطع واکنشهای همجوشی متفاوت با در نظر گرفتن اثر شبکه در تبدیل درونی حالت جامد در پالادیوم دوتریوم دار
مشاهده مقاله | اصل مقاله (252.04 K)

114 پایداری کرمایی سوخت پلاسمای دوتریوم - تریتیوم در توکامک ITER
مشاهده مقاله | اصل مقاله (186.96 K)

115 روشی نوین در بررسی اثر تغییرات اندوکتانس سیستم در پینچ پلاسما توسط نرم افزار MATLAB
مشاهده مقاله | اصل مقاله (231.81 K)

116 طراحی و ساخت منبع تغذیه دستگاه پلاسمای کانونی ۵kj نوع مدر با قابلیت عملکرد فرکانسی و قابل حمل
مشاهده مقاله | اصل مقاله (224.61 K)

117 مطالعه ناهمسانگردی دمایی در فرایند اشتعال سریع همجوشی لختی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (256.39 K)

118 بررسی جویبارش نوترونها دریک گذرگاه دوخم قائم در حفاظ یک راکتور گداخت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (229.08 K)

119 بررسی و مقایسه طیف اشعه ایکس رادیولوژی و ماموگرافی توسط کد های شبیه سازی MCNP و GEANT4
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.8 K)

120 اثرات پرتوتابی الکترون بر کیفیت نشاسته و قابلیت هضم دانه گندم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (196.8 K)

121 محاسبه توزیع در سیستم پرتابل SVHI-Co-60-T با استفاده از کد MCNP4C و ارائه طرحی برای ثابت نگه داشتن نسبت یکنواختی دز در صورت بارگذاری با ۴ میله کبالت ۶۰
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228.12 K)

122 سالیابی نمونه ی سفال منطقه تاریخی آق قلا به روش ترمولومینسانس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (208.74 K)

123 بررسی و تصحیح سهم نوترون های پراکنده شده با استفاده از کد محاسباتی مونت کارلو (MCNP4C) به منظور افزایش قدرت تفکیک رادیوگرافی نوترون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (259.42 K)

124 اندازه گیری و محاسبه میزان دز گامای موجود در محیط به هنگام تعیین غلظت نیتروژن مواد منفجره به روش PGNAA و با استفاده از کد MCNPX
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.45 K)

125 طراحی مفهومی سیستم پرتودهی دز پایین به صورت همزمان برای دو نوع ماده غذایی با چگالی مختلف
مشاهده مقاله | اصل مقاله (219.41 K)