کلیدواژه ها = 0 0
تعداد مقالات: 369

76 انتخاب بهترین طیف شار نوترون تولیدی از واکنش Hd,n)He جهت استفاده در BNCT
مشاهده مقاله | اصل مقاله (257.29 K)

77 طراحی و تولید نرم افزار دزیمتری جهت تحقیقات نوترون تراپی با بور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (212.92 K)

78 بهینه سازی طیف انرژی نوترون حاصل از شکافت به منظور استفاده در نوترون تراپی با بور با طراحی مجموعه ی شکل دهنده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (240.62 K)

79 دزیمتری سیستم پرتابل SVHI-Co-60-T با دزیمترهای PMMA
مشاهده مقاله | اصل مقاله (207.35 K)

80 بررسی امکان استفاده از خازن های الکترولیتی برای دزیمتری پرتوهای گاما در حوزه پرتو فرآوری با درهای بالا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (203.56 K)

81 بررسی تابش کانالی صفحه ای بوسیله الکترونهای نسبیتی در ساختارهای مختلف بلور SiC
مشاهده مقاله | اصل مقاله (211.51 K)

82 ساخت و بررسی خواص کرمالیانی نانو بلور استرانسیوم سولفات آلاییده با عنصر خاکی کمیاب دیسپرسیوم ( SrSO :Dy )
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.96 K)

83 سنتز، کنترل کیفی نانوفسفرGOS برای ساخت آشکارساز های تصویری و تشخیص آلودگی هسته ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (368.63 K)

84 طراحی مفهومی پایشگر مواد با استفاده از اشعه ایکس - سه انرژی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (200.32 K)

85 کالیبراسیون سیستم کره های بانر با استفاده از چشمه های 252Cf, Am-Be
مشاهده مقاله | اصل مقاله (176.04 K)

86 طراحی و ساخت اتاقک یونساز صفحه موازی جهت دزیمتری باریکه های فوتونی در پرتودرمانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (206.82 K)

87 ارزیابی عملکرد آشکارساز گازی میکرومگا در حضور پدیده پخش با استفاده از شبیه سازی به روش المان محدود
مشاهده مقاله | اصل مقاله (220.83 K)

88 مطالعه و امکان سنجی ساخت آشکارساز نوترونی خود توان (SPND) به منظور استفاده در مولدهای نوترونی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (229.23 K)

89 کاربرد آشکارساز رد هسته ای حالت جامد 39-CR برای اندازه گیری توزیع انرژی یونهای نیتروژن در دستگاه پلاسمای کانونی SBUMTPF1
مشاهده مقاله | اصل مقاله (261.99 K)

90 بررسی تجربی ایجاد سیستم فرونشان کامپتون با استفاده از آشکارسازهای بزرگ ( Nal(TI
مشاهده مقاله | اصل مقاله (570.39 K)

91 طراحی و ساخت پایلوت آزمایشگاهی سیستم دزیمتری فضایی OSL
مشاهده مقاله | اصل مقاله (259.3 K)

92 محاسبه پاسخ تابع آشکار ساز BF3 به روش مونت کارلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (223.59 K)

93 تاثیر ساختار کاتد پلاسمای کانونی APF بر روی کیفیت تابش های HXR و SXR
مشاهده مقاله | اصل مقاله (200.46 K)

94 اثر میدان مغناطیسی قوی بر ویژگی های ذرات باردار در پلاسمای هیدروژنی ضعیف یونیزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (232.29 K)

95 جداسازی ایزوتوپی با توجه به تأثیر همزمان شکل هندسی دام و نیروی میراکننده در دام یونی پائول کشیده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (251.19 K)

96 بررسی تاثیر شکاف بین ماژول های پوشش بر اکتیویته زمان خاموشی در ITER
مشاهده مقاله | اصل مقاله (454.33 K)

97 انتشار ضربه یونی و برآورد انرژی آستانه در واکنش گداخت هسته ای هیدروژن- بورتحت شتابدهی بلوک پلاسما
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.88 K)

98 بررسی قابلیت مدل شبکه ای FCC در مطالعه برهم کنشهای همجوشی در بازه 1520=> z1z2=>39
مشاهده مقاله | اصل مقاله (298.69 K)

99 مدل سازی حرکت سیکلوترونی یونها در پلاسمای مغناطیده در حضور یونهای دو بار یونیزه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (193.07 K)

100 بررسی تأثیر مدل جدید پتانسیل تقریب در تعیین ارتفاع سد همجوشی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (175.55 K)