کلیدواژه ها = 0 0
تعداد مقالات: 369

51 آنالیز ترموهیدرولیکی آرایش قلب ترکیبی با جایگزینی مجتمع های سوخت کنترلی با غنای بالا (HEU) با مجتمع های سوخت LEU در راکتور تحقیقاتی تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (259.51 K)

52 بازیابی سطوح مقاطع دو گروهی معادله پخش از توزیع شار راکتور به روش معکوس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (203.29 K)

53 ارزیابی مقایسه ای و حل عددی جریان آشفته نانو سیال Al2O/Water در راکتور 1000-VVER به روش تک فازی و دو فازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (444.32 K)

54 معرفی تابع توزیع جدید برای مطالعه رفتار آماری سیستم های هسته ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (170.31 K)

55 الگوریتمهای محاسباتی جدید و پیشرفتهای اخیر در نظریه های فیزیک هسته ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (135.39 K)

56 تأثیر تغییر شکل هسته بر نیمه عمر و اپاشی آلفازای هسته های سنگین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (177.85 K)

57 انرژی بستگی هسته های پوسته پر سنگین نامتقارن با کمک برهمکنش موثر میانگین وابسته به چگالی در تقریب چگالی ناحیه ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (240.72 K)

58 مطالعه روند وابستگی به انرژی سد پتانسیل دینامیکی در برهم کنش یونهای سنگین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (197.68 K)

59 محاسبه سهم نیروی سه نوکلئونی در سطح مقطع پراکندگی تفکیک پروتون - دوترون در انرژی های بالا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (199.24 K)

60 تاثیر افت و خیزهای شبه ذرات بر خواص ترمودینامیکی هسته 184W به روش مدل اصلاح شده MBCS) BCS ) و مدل اصلاح شده لیپکین-نوکامی MLN) LN )
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.18 K)

61 اندازه گیری واکافتگی برداری ,A برهم کنش p+p+n د p(190 MeV) + d
مشاهده مقاله | اصل مقاله (211.02 K)

62 طراحی و تحلیل یک سیکل ترکیبی جدید به منظور افزایش راندمان راکتورهای سریع خنک شونده با سدیم مذاب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (226.49 K)

63 تحلیل ایمنی بحرانی شدن مجتمع های سوخت راکتور قدرت 1000-VVER در حادثه آب گرفتگی انبار نگهداری سوخت تازه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (235.03 K)

64 محاسبه ی پارامترهای دینامیکی در راکتورهای هسته ای با استفاده از روش مونت کارلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (218.33 K)

65 بازسازی چشمه نویز نوترونی با استفاده از روش پویشی در راکتور 1000-VVER
مشاهده مقاله | اصل مقاله (262.18 K)

66 تشخیص خوردگی ، شکستگی و همچنین پیش بینی شکستگی در سیستم لوله کشی انواع نیروگاه های هسته ای با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و تبدیل موجک
مشاهده مقاله | اصل مقاله (250.07 K)

67 بررسی اثر میله های جاذب بر روی عملکرد نوترونیکی مجتمع سوخت راکتور 1000 -WWER بوشهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.9 K)

68 بررسی نقص عملکرد شیرهای ایمنی بخار در اثر فرسایش بر روی حادثه مبنای طرح راکتور 1000 -vVER
مشاهده مقاله | اصل مقاله (219.02 K)

69 بررسی توزیع شعاعی burn-up در میله های سوخت راکتور 1000-VVER بوسیله کد MCNPX
مشاهده مقاله | اصل مقاله (237.83 K)

70 امکان سنجی استفاده از اتاق درمان موجود در بیمارستان امام خمینی (ره) به منظور راه اندازی مرکز BNCT بر مبنای شتاب دهنده الکترون MeV ۲۰
مشاهده مقاله | اصل مقاله (261.55 K)

71 انتخاب چشمه نوترونی قابل ساخت در کشور برای درمان BNCT
مشاهده مقاله | اصل مقاله (245.69 K)

72 اندازه گیری و محاسبه طیف نوترون در سیستم های پرتودهی خارجی راکتور تهران به منظور بررسی قابلیت استفاده از راکتور در نوترون تراپی با بور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (214.65 K)

73 بررسی قابلیت استفاده از ژل دزیمتری جهت کاربرد در درمان بوسیله گیراندازی نوترون (BNCT)
مشاهده مقاله | اصل مقاله (616.06 K)

74 طراحی فانتوم سر مناسب نوترون تراپی با بور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (210.28 K)

75 طراحی و بهینه سازی مجموعه شکل دهنده طیف حاصل از راکتور تحقیقاتی تریکای نوع دوم
مشاهده مقاله | اصل مقاله (216.59 K)