کلیدواژه ها = 0 0
تعداد مقالات: 369

26 کاهش اثر TID حاصل از میدان پروتونی مدارات LEO توسط حفاظهای چند لایه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (252.55 K)

27 انتخاب پنجره انرژی بهینه دوربین کاما به منظور تصحیح پراکندگی و تضعیف از دو طریق تجربی و شبیه سازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (229.86 K)

28 دوز نوترون و فوتون در اتاق درمان شتابدهنده انرژی بالا و ارزیابی عملکرد حفاظ سازی آن به روش مونت کارلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (219.2 K)

29 بررسی وضعیت شتابدهنده خطی الکترون در درمان سرطان در ایران و طراحی مفهومی ساخت شتابدهنده مناسب بر اساس نیاز درمانی کشور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (205.84 K)

30 تحلیل تنش و ارزیابی استحکام محفظه تحت فشار راکتور و بشکه های پسماند نیروگاه اتمی بوشه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (274.5 K)

31 تحلیل حفاظ انبار پسمانداری و کامیون حمل پسماند و تحلیل دز خروجی از بشکه های پسماند با استفاده از کد MCNP
مشاهده مقاله | اصل مقاله (453.53 K)

32 روش های محاسبه قدرت در راکتور نیروگاه اتمی بوشهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (276.61 K)

33 طراحی و توسعه نرم افزار BRCA II جهت محاسبات راکتور بوشهر و راستی آزمایی آن با استفاده از داده های طراحی و نتایج تست های راه اندازی نیروگاه بوشهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (315.94 K)

34 نتایج حاصل از بررسی مدارک LPSD PSA و Seismic PSA نیروگاه اتمی بوشهر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (507.66 K)

35 توسعه نرم افزار THFAM به منظور ارزیابی پارامترهای ترموهیدرولیکی ستون سوخت راکتور گازی دما بالای منشوری HTTR
مشاهده مقاله | اصل مقاله (213.75 K)

36 توسعه شبکه عصبی MLP بهبود یافته برای تشخیص گذره ها در نیروگاه هسته ای بوشهر بخش اول: بهبود در نحوه ارایه داده ها، وزن های اولیه، و تابع فعال
مشاهده مقاله | اصل مقاله (282.23 K)

37 توسعه شبکه عصبی MLP بهبود یافته برای تشخیص گذره ها در نیروگاه هسته ای بوشهر بخش دوم: انتخاب نوع تابع فعال سازی و تابع هزینه
مشاهده مقاله | اصل مقاله (207.88 K)

38 بهینه سازی پارامترهای جوشکاری در پوش زیرکونیومی میله سوخت به روش پرتوالکترونی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (242.56 K)

39 بررسی تاثیر لیچینگ قارچی بر روی کانسنگ کم عیار و سرسخت اورانیم-دیویدیت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (210.37 K)

40 تحلیل دینامیکی جریان گاز UF6 در داخل یک سانتریفیوژ کوتاه Counter-current
مشاهده مقاله | اصل مقاله (218.09 K)

41 اثر اندازهی ذرات در فروشویی میکروبی اورانیم از کانسار عیار پایین آنومالی ۵ ساغند
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.91 K)

42 سنتز و تعیین ساختار تبادلکر پلی آکریلونیتریل نانو زئولیت A و مطالعه رفتارهای جذبی سزیم و استرانسیم به روش ستونی بر روی این جاذب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (233.54 K)

43 تاثیر ناخالصی ها بر تغلیظ اورانیوم با استفاده از تبادل کننده آنیونی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (279.73 K)

44 بررسی روند تغییرات اکسیداسیون پون فرو توسط باکتری اسیدی تیو باسیلوس فرو اکسیدانس در غلظت های مختلف سنگ معدن بندرعباس
مشاهده مقاله | اصل مقاله (224.79 K)

45 بازیابی اورانیوم از جاذب قرص های NaF به روش تبادل یونی و بهینه سازی پارامترهای موثر بر راندمان بازیابی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (221.2 K)

46 بررسی نوعی جدا کننده به شکل وایر پیچشی بر انتقال حرارت سیال خنک کننده در مجتمع های سوخت راکتور
مشاهده مقاله | اصل مقاله (198.76 K)

47 طراحی نرم افزار سه بعدی و چند گروهی محاسبه ضریب دنکوف با روش مونت کارلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (243.85 K)

48 محاسبه شار در مرز بیرونی یک حفاظ نوترونی با استفاده از روش المان طیفی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (262.63 K)

49 تحلیل ترموهیدرولیکی قلب راکتورهای هسته ای آب تحت فشار مبتنی بر روش تک کانال گرم شونده شده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.03 K)

50 محاسبه ضریب راکتیویته دمای کند کننده و سوخت با استفاده از DONJON4-DRAGON4
مشاهده مقاله | اصل مقاله (222.67 K)