کلیدواژه ها = 0 0
تعداد مقالات: 369

226 بررسی اثر ذرات داغ بر روی نمونه برداری با فیلترهای موازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (173.14 K)

227 محاسبات ترمونوترونیکی قلب راکتور هسته ای بوشهر با استفاده از کوپلینگ کدهای هسته ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (240.01 K)

228 شبیه سازی حادثه خروج میله کنترل در نیروگاه بوشهر با استفاده از کدهای PARCSv2.7 و WIMSD-5B
مشاهده مقاله | اصل مقاله (194.72 K)

229 محاسبه احتمال وقوع خاموشی آنی اضطراری راکتور تحقیقاتی تهران با در نظر گرفتن خطای سخت افزاری و خطای انسانی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (236.22 K)

230 صحت سنجی کد DRAGON در حل معادله ی ترابرد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (249.15 K)

231 طراحی و ساخت سیستم نوین ECCS اصلاح یافته در راکتورهای توان
مشاهده مقاله | اصل مقاله (248.28 K)

232 ممانعت از تولید هیدروژن در شرایط بحرانی راکتور در نیروگاه هسته ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.73 K)

233 محاسبه کسر مؤثر نوترونهای تأخیری در راکتورهای هسته ای به روش مونت کارلو
مشاهده مقاله | اصل مقاله (247.03 K)

234 بررسی و مقایسه پارامتر های ترمو هیدرولیک با استفاده از مدلهای مختلف کانال گرم شونده در راکتور PWR
مشاهده مقاله | اصل مقاله (256.75 K)

235 محاسبه طول عمر نوترون آنی در راکتور -WWER 1000 بوشهر به دو روش مستقیم و v insertion/1
مشاهده مقاله | اصل مقاله (281.95 K)

236 برآورد زمان باقیمانده تا شکل گیری گرمای ذوب در قلب راکتور 1000-WWER در رژیم خنک سازی اضطراری به هنگام توقف سیستم تأمین انرژی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (272.71 K)

237 بررسی قابلیت جابجایی طیف نوترون در راکتورهای بستر گلوله ای
مشاهده مقاله | اصل مقاله (255.02 K)

238 محاسبه ارتفاع بحرانی میله های کنترل راکتور HTTR در شرایط راکتور سرد صفر قدرت به روش مونت کارلو با شبیه سازی غیر همگن
مشاهده مقاله | اصل مقاله (256.36 K)

239 تحلیل احتمالاتی قابلیت اعتماد دیزل ژنراتورهای اضطراری نیروگاه 360-IR
مشاهده مقاله | اصل مقاله (288.05 K)

240 حل معادله پخش نوترون به روش نودال تحلیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (234.04 K)

241 طیف نمایی تاثیر PH بر تغییرات زمانی غلظت گاز رادون در آب
مشاهده مقاله | اصل مقاله (248.19 K)

242 تعیین پارامترهای رادیولوژیکی در سنگ تراورتن ، محلات ایران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (246.25 K)

243 آمینو اسید سنتز شده جهت استفاده در دزیمتری الکترونهای MeV ۱۰ به روش EPR
مشاهده مقاله | اصل مقاله (221.31 K)

244 محاسبات اکتیویته عناصر رادیو اکتیو در قلب راکتور تحقیقاتی تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (253.11 K)

245 مقایسه ی آشکارسازهای سوسوزنی LaBry:Ce و Sal(Tr با استفاده از داده های تجربی و شبیه سازی توسط کد MCNP 4C
مشاهده مقاله | اصل مقاله (222.83 K)

246 بررسی اثر شار الکترون شتابدهنده رودوترون بر ترانزیستورهای BJT
مشاهده مقاله | اصل مقاله (238.46 K)

247 سنجش غلظت گاز رادن در خاک منطقه ی رامسر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (259.88 K)

248 طراحی ۹ مغناطیس منحرف ساز برای شتاب دهنده رودوترون TT200
مشاهده مقاله | اصل مقاله (239.95 K)

249 بررسی اثر تغییر قدرت میدان مغناطیسی بر پاسخ نهائی ژل دزیمتری با تکنیک قرائت MRI
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.58 K)

250 مطالعه عمق اشباع در توموگرافی کامپیوتری با فوتون های keV 662
مشاهده مقاله | اصل مقاله (264.68 K)