کلیدواژه ها = 0 0
تعداد مقالات: 369

1 ارزیابی عملکرد نانوکامپوزیت های اکسید گرافن احیا شده جهت دزیمتری آنلاین تابش گاما
فیضی شهزاد جعفری صادقی سید امین مهدی زاده علیرضا حسینی محمد امین شهساد جعفری صادقی سید امین مهدی زاده محمد امین
مشاهده مقاله | اصل مقاله (988.09 K)

2 اندازه گیری عناصر کم مقدار در هسته انار با روش فعالسازی نوترونی
پورایمانی رضا میقانی الهام فتحی وند علی اصغر
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.23 MB)

3 بررسی پارامترهای "2k1,k" و 0? بر عملکرد یک آبشار متقارن به منظور جداسازی ایزوتوپهای پایدار زینان
مشاهده مقاله

4 Thermodynamic quantities of superheavy nuclei, 278112 & 290116
مشاهده مقاله | اصل مقاله (723.53 K)

5 Fabrication of a scintillation detector for detecting of low energy Gamma & X-ray by using CdWO4 nanoparticles
مشاهده مقاله | اصل مقاله (650.24 K)

6 The effect of adding Ar & SF6 on gas transport parameters in mixture of C2H2F4 and iC4H10 for gaseous detectors
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.11 MB)

7 Study of lobster eye collimator''''s efficiency for backscatter x ray imaging
مشاهده مقاله | اصل مقاله (619.9 K)

8 توسعه نرم افزار جامع محاسبات نوترونیک "BNCP"
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.25 MB)

9 آنالیز نوترونیک- ترموهیدرولیک کانال سوخت راکتور پیشرفته کوچک ماژولار نمونه با کوپلینگ MCNP و CFX
علی عرفانی نیا افشین هدایت سید محمد میروکیلی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (837.23 K)

10 مطالعه روش گسسته سازی مستقیم در حل معادله ترابرد نوترون در هندسه دو بعدی
مرتضی قرنی تمایناصروثوقی مرتضی قرنی تمای ناصروثوقی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (579.02 K)

11 بررسی آشوبهای مد الکترون گیرافتاده در توکامک توسط مدل جنبشی-چرخشی
رستمی امیر علی عسگریان محمد
مشاهده مقاله | اصل مقاله (537.57 K)

12 بررسی اثر نوع عریانساز بر بازیابی اورانیم از فاز آلی حاوی آلامین 336 در دماهای مختلف
فاضل ضحاکی فر امیر چرخی میثم ترابمستعدی رضا داورخواه پریسا ظاهری علی یداللهی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (403.87 K)

13 مطالع? رفتار گذار معادلات سنتیک نقطه ای شش گروهی در حضور راکتیویت? دمای پسخور به کمک روش نمای لیاپانوف
مسعود صیدی رسول خدابخش سهراب بهنیا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (952.9 K)

14 تعیین کسر حباب در سیال دو فازی با استفاده از چگالی سنج گاما
مشاهده مقاله | اصل مقاله (151.6 K)

15 انتخاب و شبیه سازی مولد ولتاژ بالای مناسب برای شتابدهنده تاندم ۴ مگاالکترون ولت
مشاهده مقاله | اصل مقاله (205.74 K)

16 شبیه سازی عددی الگوی پخش مواد رها شده از دودکش راکتور تحقیقاتی تهران
مشاهده مقاله | اصل مقاله (228 K)

17 تعیین میدان دید مفید دوربین SPECT بدون آرتیفکت ناشی از خطای محور چرخش
مشاهده مقاله | اصل مقاله (225.09 K)

18 تعیین محل پیک برای کربن و پروتون در هادرون تراپی توسط توزیع رادیوایزوتوپ های پوزیترونزا
مشاهده مقاله | اصل مقاله (221.81 K)

19 بررسی نمونه بردار استوایت و شبیه سازی آن به منظور ایجاد فرصت در برابر تهدیدهای احتمالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (215.93 K)

20 بررسی تجربی اثر هندسه و ضخامت تضعیف کننده بر پهنای رادیوگرافی و طرح مناسب توزیع دز و مقایسه آن با نتایج شبیه سازی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (236.5 K)

21 کاربرد شبکه های عصبی در توموگرافی با استفاده از پراکندگی کامپتون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (372.73 K)

22 مقایسه نهشت انرژی باریکه های یونی پروتون و کربنی دریک بافت توموری با استفاده از کد شبیه سازی OK3
مشاهده مقاله | اصل مقاله (260.57 K)

23 تولید ژنراتور روی-۶۲/مس-۶۲ برای مقاصد PET به همراه تولید چشمه روی-۶۵ به عنوان محصول جانبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (244.41 K)

24 طراحی و ساخت فانتوم سه بعدی آبی جهت اندازه گیری پارامترهای دزیمتری میدانهای تابشی ایکس و گاما در پزشکی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (180.76 K)

25 ساخت رادیوداروی ژنراتور داخلی اسمیوم۱۹۱- تیوسمیکاربازون
مشاهده مقاله | اصل مقاله (223.28 K)