کلیدواژه ها = آشکارساز نوترون
تعداد مقالات: 1

1 بررسی خطی بودن پاسخ آشکارسازهای راکتور تحقیقاتی MNSR با استفاده از اندازه گیری دز نوترون و گاما در خروجی کانال خشک
محمدحسین چوپان دستجردی؛ جواد مختاری*؛ جواد مختاری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (481.35 K)