کلیدواژه ها = راکتور
تعداد مقالات: 2

1 بررسی میزان حساسیت شار نوترون با تغییر چگالی ماده نمونه در راکتور تحقیقاتی تهران
داریوش رضایی؛ مهسا عسگری*؛ مسعود امین مظفری؛ مصطفی حسن زاده؛ مصطفی حسن زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (385.3 K)

2 بررسی پارامترهای نوترونیکی و حفاظ سازی یک راکتور مرجع با استفاده از کد مونت کارلو MCNPX
محسن محرابی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (552.66 K)