کلیدواژه ها = گرماسنجی روبشی افتراقی
تعداد مقالات: 1

1 تهیه و بررسی عوامل مختلف بر سنتز پودرکاربید بور به روش احیای منیزیوترمیک
صادق روائی؛ زهره همنبرد*؛ محمد مسعود محبی؛ محمد مسعود محبی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (314.79 K)