کلیدواژه ها = فرسایش سوخت
تعداد مقالات: 1

1 بررسی عملکرد نوترونیک چند جاذب سوختنی شناخته شده در مجتمعهای سوخت راکتور بوشهر
زهرا پاپی؛ فرخ خوش احوال*؛ رضا پورایمانی؛ یاسر کاسه ساز؛ یاسر کاسه ساز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (899.62 K)