کلیدواژه ها = MCNPX
تعداد مقالات: 8

1 بررسی میزان پس‌پراکندگی الکترون‌های مورد استفاده در رادیو‌درما‌نی
بهزاد کوهی؛ رحیم خباز*؛ رحیم خباز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (538.66 K)

2 بررسی تاثیر سن بر میزان کمیت‌های حفاظتی ناشی از تابش خارجی نوترون با استفاده از گزارش‌های مختلف ICRP
محمد امین اتابای*؛ رحیم خباز؛ محمد امین اتابای؛ رحیم خباز
مشاهده مقاله | اصل مقاله (936.61 K)

3 طراحی اولیه حفاظ برای شتاب‌دهنده صنعتی در حال ساخت با انرژی keV 800
احسان الماسی؛ غلامرضا رئیس علی*؛ فرشاد قاسمی؛ فریدون عباسی دوانی؛ غلامرضا رئیس علی؛ فرشاد قاسمی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (499.48 K)

4 بررسی پارامترهای نوترونیکی و حفاظ سازی یک راکتور مرجع با استفاده از کد مونت کارلو MCNPX
محسن محرابی*
مشاهده مقاله | اصل مقاله (552.66 K)

5 Determination of efficient neutron absorber layer inside the sample holder tube for measuring the cross-section in D beamline of TRR
Mahya Pazoki؛ Hamid Jafari؛ Zohreh Gholamzadeh
مشاهده مقاله | اصل مقاله (295.21 K)

6 Investigating the possibility of detecting iron and elements in the blood using the PIGE method with high-energy protons
محمدرضا رضایی راینی نژاد؛ Sharareh Babamohammadi؛ Neda Zareie
مشاهده مقاله | اصل مقاله (286.95 K)

7 Calculation of dose enancement effect of various naoparticles in breast cancer brachytherapy using the AccuBoost system: A Monte Carlo study
Roya mashkoori moghaddam؛ Asghar Haddadi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (439.4 K)

8 Investigating the Effect of Therapeutic Application of Radioactive Material on Human‌ Blood Parameters
محمدرضا رضایی راینی نژاد؛ Saeedeh Khezripour؛ Atefeh Bazghandi
مشاهده مقاله | اصل مقاله (512.18 K)