کلیدواژه ها = الکترونهای دو دمایی
تعداد مقالات: 1

1 انتشار مایل سالیتونهای یون-صوتی در پلاسمای توکامک با الکترونهای غیرماکسولی
مصطفی مهدی پور* ، مهدی عصری
مشاهده مقاله | اصل مقاله (449.63 K)