کلیدواژه ها = MRI
تعداد مقالات: 2

1 Fusion of PET and MRI brain images and comparison of fusion methods by image quality indicators in MATLAB
mohammad babaee ghane، Alireza sadremomtaz Sadrmomtaz
مشاهده مقاله | اصل مقاله (717.06 K)

2 نویززدایی هوشمند از تصاویر MRI مغز بر اساس گزینش و چینش فیلترها
علیرضا صدرممتاز، مرتضی نامدار*، زکیه زحمت کش کوشالی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (897.07 K)