نویسنده = محمد رضا رضایی راینی نژاد*
تعداد مقالات: 3

1 بررسی میزان تغییرات pH در اثر تولید پروتون توسط رادن و دختران در آب با ابزار شبیه سازی Geant4
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد*، شراره بابامحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (898.69 K)

2 عناصر ثانویه تولید شده در بافت ریه انسان در اثر برهم کنش ذرات آلفای رادن و دختران
یاسین حیدری زاده، محمد رضا رضایی راینی نژاد*، شراره بابامحمدی
مشاهده مقاله | اصل مقاله (837.41 K)

3 اندازه گیری مخاطرات تابشی و نقشه توزیع سطحی عناصر رادیواکتیو U238، K40، Cs137، Th232 در محدوده پارک علم و فناوری استان کرمان
شراره بابامحمدی، محمد رضا رضایی راینی نژاد*، یاسین حیدری زاده
مشاهده مقاله | اصل مقاله (1.02 MB)